zaproponuj szkolenia

Online: Prawo budowlane w 2020 r. W świetle aktualnych uregulowań prawnych, w tym przepisów specustawy dot. COVID-19

16 czerwiec 2020 09:00-12:00

249 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.


ADRESACI:
- pracownicy starostw powiatowych- wydziały budownictwa, inwestycji
- pracownicy urzędów miast/gmin- wydziały planowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska,
- pracownicy nadzoru budowlanego- PINB/WINB,
- pracownicy urzędów wojewódzkich,
- jednostki drogowe,
- inwestorzy- deweloperzy, TBS,
- zarządcy nieruchomości,
- spółdzielnie mieszkaniowe.


CEL EDUKACYJNY:
- omówienie aspektów prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego od spraw związanych z planowaniem przestrzennym, kwestiami ochrony środowiska i zabytków do prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów specustawy,
- omówienie orzecznictwa dot. Procesu inwestycyjno-budowlanego,
- omówienie elementów KPA dot. wydawania i uzyskiwania decyzji inwestycyjnych,
- omówienie planowanych nowelizacji Prawa budowlanego.


KORZYŚCI:
1. dla urzędników
a) poznanie zasad oraz uzyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań celem wydania decyzji inwestycyjnych
b) uzyskanie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów prawa regulujących proces budowlany
c) poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny
d) dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania
e) omówienie planowanych nowelizacji prawa budowlanego
2. dla wnioskodawców/inwestorów
a) poznanie zasad i uzyskanie umiejętności składania wniosków o decyzje inwestycyjne, zasad sporządzania potrzebnej dokumentacji
b) poznanie podstaw procedury administracyjnej potrzebnej do załatwienia sprawy (uzupełnienie braków formalnych wniosku, terminy załatwiania spraw, zasady sporządzania odwołań itd.)
c) poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny
d) dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania
e) omówienie planowanych nowelizacji prawa budowlanego.


PROGRAM SZKOLENIA:
1. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury itd.)
2. ZMIANY PROCEDURY UDZIELANIA POZWOLEŃ BUDOWLANYCH/DOPUSZCZANIA OBIEKTÓW DO UŻYTKOWANIA ZAWARTE W SPECUSTAWIE COVID(m.in. art. 12 i 12b, art. 31 i 31d, przepisy dot. wstrzymania/zawieszenia terminów, udostępniania akt, stosowania art. 10 kpa i in. przepisów procedury)
3. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego- podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola
4. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę, omówienie zakresu i formy projektu budowlanego. Jakie decyzje są załączane do wniosku o pozwolenie na budowę (omówienie podstawowych kwestii dot. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i in. ustaw rzutujących na proces inwestycyjno-budowlany)
5. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem.
6. Zasady udzielania pozwoleń na budowę- procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, problemy praktyki (np. śmierć strony postępowania, osoby nieznane z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.)
7. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę- kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania- omówienie art. 36a Pr. bud
8. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa- omówienie art. 37 Pr. bud
9. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę- omówienie art. 40 Pr. bud
10. roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.
11. procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu
12. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania- zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa
13. zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
14. skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje- art.48 i nast. Pr.bud.- procedura legalizacji samowoli budowlanej, kwestie dot. nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego)
15. PLANOWANE NOWELIZACJE PRZEPISÓW (m.in. w związku ze zmianą Prawa geodezyjnego i kartograficznego (wejście w życie w lipcu 2020 ) oraz duża nowelizacja Prawa budowlanego (wejście w życie we wrześniu 2020 r.)

Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych prosimy o przesyłanie zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha