zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych

14 maj 2020 10:00-16:00

285 zł netto

 

 

Data szkolenia:

14 maja 2020 r.

Godziny szkolenia:

10.00 – 16.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 12.30 – I moduł

12.30 – 13.30 – przerwa

13.30 – 16.00 – II moduł

Po każdej części wykładowej przewidziany jest czas na odpowiedzi na pytania uczestników

Termin nadsyłania zgłoszenia:

12 maja 2020 r.

 

 

Kodeks pracy jest jedną z tych ustaw, które regulują całą dziedzinę życia człowieka. Można powiedzieć, że reguluje 1/3 dnia roboczego.

Jednak i ta ustawa nie jest regulacją kompleksową. Specyficzne zawody wymagają specyficznych regulacji. Taki zawodem jest też zawód nauczyciela.

Niniejsze szkolenia ma na celu wykazanie odmienność sytuacji pracowniczej nauczycieli.

W ostatnich latach ustawodawca „zagwarantował” nam istną karuzelę zmian w przepisach regulujących pracę nauczycieli.

Czas na usystematyzowanie wiedzy.


Cel szkolenia:                                                                                                              

Zapoznanie z specyfiką stosowania prawa pracy w placówkach oświatowych.


Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, dyrektorzy szkół i nauczyciele.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielami: Praktyczne wykorzystywanie Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela:
- zawieranie umów o pracę z nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym,

- forma umowy o pracę,
- rodzaje umów o pracę,

- limit czasu określonego – NOWOŚĆ!

2. Zmiana treści stosunku pracy:
-
wypowiedzenie zmieniające,
- porozumienie zmieniające,
- powierzenie pracownikowi innej pracy na gruncie.

3. Rozwiązanie stosunku pracy:
- rozwiązanie umowy na podstawie kodeksowej,
- rozwiązanie umowy na podstawie Karty Nauczyciela.

4. Urlop wypoczynkowy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego:
- nowy wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora szkoły feryjnej,
- łączenie urlopu w szkole feryjnej i nieferyjnej,
- usytuowanie urlopu dla poratowania zdrowia w urlopie wypoczynkowym,
- prawo do urlopu wypoczynkowego na podstawie KP,
- wymiar i wykorzystanie urlopu wypoczynkowego,
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

5. Urlop dla podratowania zdrowia:
- zmiana warunków i cel udzielania urlopu,
- doprecyzowanie stażu warunkującego,
- urlop procedura ubiegania się o urlop,
- skierowanie przez dyrektora.

6. Awans zawodowy – NOWOŚĆ ALE CZY NA PEWNO?
- terminy składania wniosków,
- składy komisji kwalifikacyjnej,
- ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego – tryb odwoławczy.

7. Zmiany dotyczące czasu pracy nauczycieli:
- pensum dla nauczycieli specjalistów ustalone w Karcie Nauczyciela,
- sposób naliczenia łączonego pensum,
- objęcie nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zakazem realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych,
- zatrudnianie nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

8. Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli:
- nowa skala ocen,
- ocena obligatoryjna- terminy i tryb,
- odwołanie,
- regulamin i kryteria. 

9. Prowadzenie akt osobowych pracownika:
- podział i układ akt, przechowywanie,                           
- archiwizowanie dokumentacji pracowniczej,
- odpisy i kopie,
- świadectwo pracy.

10. prowadzenie dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r.:
- skrócenie terminu przechowywania,
- digitalizacja akt osobowych - formy prowadzenia teczki osobowych: tradycyjna (papier)  i elektroniczna,
- zasady przenoszenia akt osobowych na formę cyfrową.

11. Inne zmiany w Karcie Nauczyciela po 01.09.2019.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha