zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Przetargi na zbycie nieruchomości publicznych

29 maj 2020 09:00-13:00

200 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Aktualna praktyka, orzecznictwo i poglądy organów kontroli z uwzględnieniem ograniczeń oraz wymogów prawnych związanych ze stanem epidemii

PROWADZĄCY:
Radca prawny, doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy w obszarze przygotowania, organizacji i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zamykania postępowań przetargowych i zawierania umów w wyniku przetargu. W ramach szkolenia w sposób szczegółowy zostaną wskazane i poddane analizie najnowsze orzeczenia sądów powszechnych i administracyjnych. Na szkoleniu zostaną przedstawione i omówione - w zakresie dotyczącym prowadzenia procedur zbycia nieruchomości - szczególne regulacje wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jak również przepisy które zawiera tzw. tarcza antykryzysowa 2.0 (ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się zbywaniem nieruchomości, którzy chcą zaktualizować lub usystematyzować swoją praktyczną wiedzę w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych na zbywanie nieruchomości.


PROGRAM:
1. Czynności poprzedzające przetarg
- Ustalenia w przedmiocie stanu prawnego oraz stanu faktycznego nieruchomości – jakie informacje lub ustalenia mogą uzasadnić odstąpienie od zbywania nieruchomości;

- Uchwała/zarządzenie o zgodzie na sprzedaż nieruchomości lub oddanie jej w użytkowanie, najem i dzierżawę – czy może naruszyć interes prawny oraz czego organ stanowiący nie powinien określać w uchwale/zarządzeniu;

- Ustalenie wartości nieruchomości - zasady zapewnienia aktualności wyceny oraz skutki zmiany wartości nieruchomości dla postępowania przetargowego, wykazu oraz zawarcia umowy w wyniku przeprowadzenia przetargu;

2. Znowelizowane obowiązki informacyjne właściciela nieruchomości przed ogłoszeniem o przetargu – zasady oraz konsekwencje ich naruszenia
- wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - omówienie aktualnej praktyki publikacji wykazów po zmianach przepisów.

- ustalanie ceny nieruchomości w wykazie (art. 35 ust. 2 pkt. 6 ugn). Cena w wykazie a cena wywoławcza w ogłoszeniu o przetargu;

- zmiany i sprostowania treści wykazu w odniesieniu do uchwały lub zarządzenia zezwalającego na sprzedaż – omówienie praktyki i aktualnego orzecznictwa;

- Czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu uchwały/zarządzenia zezwalającego na zbycie czy też musi być ogłoszony przed taką uchwałą. Czy uchwała/zarządzenie wydane przed wykazem jest nieważna? Omówienie orzecznictwa i aktualnej praktyki w tym zakresie.

3. Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu oraz rokowań w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia wykonawczego.
- Omówienie aktualnej praktyki stosowania nowych przepisów rozporządzenia wykonawczego do ugn w zakresie ogłaszania przetargów;

- ustalanie ceny wywoławczej w przetargach i rokowaniach w świetle przepisów ugn oraz wypowiedzi RIO. Wymóg uwzględnienia w cenie podatku VAT, a zasady obliczania minimalnej wysokości wadium oraz postąpienia w przetargu;

- obciążanie nabywcy nieruchomości kosztami jej przygotowania do zbycia, w tym wyceny – aktualne orzecznictwo oraz stanowisko organów kontroli,

- art. 39 ugn – praktyczne zastosowanie przepisu w zestawieniu z obowiązkiem publikacji wykazu oraz ewentualnymi zmianami w zakresie wyceny nieruchomości;

- rokowania po drugim przetargu – zasady i tryb przeprowadzenia, ustalanie ceny wywoławczej do rokowań oraz dopuszczalne kierunki negocjacji w ramach rokowań;

4. Wadium przetargowe
- omówienie aktualnego orzecznictwa oraz stanowiska NIK w sprawie badania prawidłowości wnoszenia wadium w przetargu,

- prawidłowość wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego przez osobę trzecią, małżonka lub podmioty wspólnie uczestniczące w przetargu;

- Zasady zwrotu wadium, w tym wniesionego przez osobę trzecią, lub wpłaconego gotówką w kasie;

- problem opodatkowania wadium podatkiem VAT oraz naliczania VAT w przypadku zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości – omówienie zagadnienia w kontekście przepisów ugn dotyczących dokonywania czynności w przetargu.

5. Komisja przetargowa
- zasady powoływania i funkcjonowania komisji w procedurze przetargowej pozwalające na zapewnienie ważności czynności komisji;

- problematyka regulaminu komisji przetargowej oraz zakresu regulacji regulaminowych.

6. Zamknięcie przetargu i zawarcie umowy w wyniku przetargu
- Zamknięcie przetargu a rozstrzygnięcie przetargu – próba praktycznego rozróżnienia między pojęciami używanymi w ugn i rozporządzeniu wykonawczym;

- Odwołanie z ważnych przyczyn i unieważnienie przetargu – omówienie problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i SN;

7. Udział pełnomocników, małżonków, osób prawnych i tzw. ułomnych osób prawnych w przetargach na nieruchomości publiczne.
- Osoba nie umocowana prawidłowo do udziału w przetargu oraz pełnomocnik działający z przekroczeniem zakresu umocowania;

- Zgoda współmałżonka jako warunek ważnego dokonania czynności prawnej prowadzącej do nabycia nieruchomości;

- Organy osób prawnych, prokurent, wspólnota mieszkaniowa – sposób ich funkcjonowania w procedurze przetargowej;

- Propozycje warunków i postanowień regulaminu przetargu zabezpieczające organizatora przed wadliwym działaniem wyżej wskazanych podmiotów.

8. Przygotowanie i prowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości publicznej w świetle ograniczeń związanych ze stanem epidemii
- Czy istnieją podstawy prawne pozwalające prowadzić procedury przetargowe w trybie całkowicie zdalnym? Prowadzenie przetargów oraz rokowań w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem administracyjnych ograniczeń pracy urzędów administracji samorządowej;

- Czy stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii skutkuje obowiązkiem zawieszenia rozpoczętych procedur przetargowych lub zakazem otwierania nowych procedur?

- Czy stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego stanowi przesłankę pozwalającą sprzedającemu lub nabywcy nieruchomości na odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży?

- Uzgodnienie warunków umowy i podpisanie protokołu z przetargu a brak możliwości zawarcia aktu notarialnego – skutki prawne dla stron rokowań co do związania ustalonymi warunkami umowy.

- Wpis nabywcy nieruchomości publicznej do księgi wieczystej a stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

 

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha