zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Ustawa prawo wodne w 2020 r. – praktyczne stosowanie przepisów, najczęściej występujące problemy, orzecznictwo

27 maj 2020 09:00-12:00

249 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.


ADRESACI SZKOLENIA:
- Pracownicy urzędów gmin/urzędów miast- wydziały środowiska/gospodarki komunalnej/inwestycji
- pracownicy Wód Polskich (regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządów zlewni, nadzorów wodnych)
- pracownicy urzędów wojewódzkich
- pracownicy Starostw Powiatowych
- pracownicy przedsiębiorstw zainteresowani problematyką szkolenia (specjaliści ds. ochrony środowiska)
- członkowie zarządów spółek wodnych, związków spółek wodnych.


CEL SZKOLENIA:
- Omówienie nowej ustawy Prawo wodne (przepisy przejściowe, nowe organy, zmiany organizacyjne, szczególny nacisk będzie kładziony na kwestię zmian dot. wydawania decyzji z art. 234 Prwod (obecnie art. 29 Pr.wod), pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń, ocen wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw dot. budownictwa wodnego (legalizacja urządzeń wodnych), kwestie melioracji, spółki wodne, problematyka terenów zalewowych, opłaty itd.)
- dyskusja i wymiana doświadczeń dot. nowego zadania gmin ws. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
- omówienie zmian w innych ustawach rzutujących na pracę pracownika samorządowego i inwestora, które wprowadza nowe Prawo wodne (m.in. ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.)
- dyskusja, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników szkolenia
- omówienie najważniejszych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (zwłaszcza w kontekście wydawania decyzji z art.234 Prawa wodnego oraz pozwoleń wodnoprawnych np. powoływanie biegłych, zasady ogólne kpa, jak prawidłowo uzasadnić decyzję, sprawy dot. cofania i wygaszania pozwoleń) celem prawidłowego z punktu widzenia zagadnień proceduralnych prowadzenia postępowań (by uniknąć uchylenia decyzji w II instancji, czy przez sąd administracyjny).


PROGRAM:
1. Przepisy przejściowe do nowelizacji- sprawy wszczęte a nie zakończone (dot. m.in. pozwoleń wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw o naruszenie stanu wód na gruncie, wydawania decyzji WZ, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd.)
2. Zmiany organizacyjne- nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami: Wody Polskie oraz zmiana kompetencji pozostałych organów (wojewoda, starosta, wójt/burmistrz/prezydent miasta)
3. Własność wód, obowiązki właściciela wód
4. Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne oraz usługi wodne
5. Nowe zadanie gmin- opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej- PROBLEMY PRAKTYKI, OSTATNIA NOWELIZACJA
6. decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne, m.in.:
- decyzje związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną
- decyzje ustalające linie brzegu i rozgraniczające nieruchomości
- decyzje ustalające partycypację w kosztach utrzymania wód i utrzymania urządzeń wodnych
- decyzje określające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody oraz decyzje zwalniające z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do wód
- decyzje nakazujące przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom-art.234 Pr. Wodnego - wszczynanie spraw na wniosek lub z urzędu, obowiązek wpisywania terminu, zasady przedawnienia. problem powoływania biegłych w postępowaniu, przesłanki wydania decyzji, kwestia prowadzenia postępowania egzekucyjnego, spór kompetencyjny-art.191, art.206. Ugoda wodnoprawna (art.30 Pr. wodnego art. 235 nowego Pr. wodnego)
- decyzje zwalniające z zakazów mających na celu ochronę jakości wód
- decyzje związane z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody
- decyzje legalizujące urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia lub nakazujące likwidację takiego urządzenia
- decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód
- decyzje związane z realizacją urządzeń melioracji wodnych oraz ich utrzymywaniem melioracje wodne po zmianach
- decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową
- pozwolenia wodnoprawne po zmianach:
- zmiany dot. kręgu stron postępowania
- wymogi formalne wniosku, załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, operat wodnoprawny
- przesłanki cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
- przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
- ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
- promesa pozwolenia wodnoprawnego
- CESJA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
6. Instytucja zgłoszenia w prawie wodnym
7. Ocena wodnoprawna- kiedy jest wymagana, wniosek o przeprowadzenie oceny
8. Ochrona przed powodzią- zmiany dot. inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.)- wraz z omówieniem przepisów przejściowych
9. Opłaty za usługi wodne- co podlega opłacie, opłata stała i zmienna,
10. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
11. Spółki wodne i związki spółek wodnych- tworzenie, nadzór, zmiany w nowym Prawie wodnym
12.Omówienie kompetencji wojewody w nowym Prawie wodnym (odszkodowania, kwestie związane z tworzeniem stref ochronnych i obszarów ochronnych, decyzje wydawane przez wojewodę, kwestie nadzoru nad związkami spółek wodnych itd.).
13. Problematyka aglomeracji
14. Dyskusja, wspólna wymiana doświadczeń z praktyki uczestników, odpowiadanie na pytania (UWAGA: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia)

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha