zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Organizowanie i finansowanie przewozu osób (w tym dzieci) z uwzględnieniem nowej ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych

19 wrzesień 2019 10:00-15:00

425 zł netto

PROWADZĄCY:
-    mgr inż. Transportu - Politechnika Śląska,
-    pracownik instytucji nadzoru transportu drogowego;
-    Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego - 13 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń:
-    Szkolenia pracowników organów samorządowych w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego,
-    Szkolenia pracowników zarządców dróg w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów,
-    Szkolenia kandydatów na inspektorów transportu drogowego (15 kolejnych edycji), Szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.
-    Wykłady na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego; Wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki ATH w Bielsku-Białej
-    Ekspert Komisji Europejskiej - szkolenia służb Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego,
-    Szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybkopsujących się, doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych,
-    Certyfikat of Phare PL99/IB/TR/1 Project


CELE SZKOLENIA:
Celem zajęć jest omówienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących organizacji i finansowania przewozu osób w tym dzieci do szkół i przedszkoli. Trener omówi przepisu dotyczące Fundusz rozwoju przewozów autobusowych w kontekście ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


ADRESACI:
Pracownicy Starostw, Urzędów oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego odpowiedzialni za organizację przewozów osób, Przedstawiciele przewoźników.


PROGRAM:
1.    Podział przewozów osób wg kryterium sposobów finansowania
-    przewozy regularne i regularne specjalne
-    przewozy o charakterze użyteczności publicznej i pozostałe przewozy regularne
-    przewozy w komunikacji miejskiej i poza komunikacją miejską
-    definicja komunikacji miejskiej obecna i planowana
2.    Sposoby finansowania przewozów regularnych w publicznym transporcie zbiorowym
-    finansowanie przewozów wykonywanych przez przewoźnika poza komunikacją miejską
-    finansowanie przewozów wykonywanych przez operatora poza komunikacją miejską
-    finansowanie przewozów w komunikacji miejskiej
3.    Rodzaje rekompensat w przewozach regularnych - warunki ich uzyskania i przekazania
3.1    Rekompensata w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów
-    zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym
-    zgodnie z ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
-    interpretacje ministerstwa
3.2    Rekompensata poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług przez operatora
-    rozsądny zysk
4.    Fundusz rozwoju przewozów autobusowych a ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
-    przepisy obowiązujące do końca 2021 r.
-    przepisy obowiązujące od stycznia 2022 r.
-    określanie potrzeb komunikacyjnych i planowanie linii komunikacyjnych
-    wniosek o objęcie dopłatą z funduszu
-    zawarcie umowy o dopłatę z wojewodą
-    wybór operatora, warunki i terminy
-    podpisanie umowy z operatorem i uruchomienie przewozów
-    wniosek o dopłatę
5.    Przewozu dzieci do szkoły i przedszkola a publiczny transport zbiorowy
-    przewóz dzieci wykonywany przez operatora lub przewoźnika
-    warunki nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci
-    ryzyko uznania dopłaty do biletów ulgowych jako nienależnie pobranej
-    ryzyko pobierania dotacji w nadmiernej wysokości
-    pobieranie dopłaty w formie dotacji do biletów w przewozach dzieci niepełnosprawnych
-    treść umowy z samorządem w kontekście oceny prawidłowości pobierania dopłaty
-    zasady zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
-    jst właściwa do zakupu biletów miesięcznych z ulgą ustawową dla dzieci
-    konsekwencje dla samorządu uznania dopłaty jako nienależnie pobranej
-    finansowanie dowożenia uczniów (wyroki WSA/NSA)
6.    Funkcjonowanie przewozów regularnych
-    zezwolenia na przewozy regularne i zaświadczenia dla operatora
-    termin ważności zezwolenia wynikający z przepisów przejściowych
-    aktualne wymagania rozporządzenia o rozkładach jazdy-
-    wysokości opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców
-    zasady i kryteria ustalania opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców
7.    Odpowiedzi na pytania

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha