zaproponuj szkolenia

Organizowanie i finansowanie przewozu osób (w tym dzieci) z uwzględnieniem nowej ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych

19 wrzesień 2019 10:00-15:00

425 zł netto

PROWADZĄCY:
-    mgr inż. Transportu - Politechnika Śląska,
-    pracownik instytucji nadzoru transportu drogowego;
-    Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego - 13 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń:
-    Szkolenia pracowników organów samorządowych w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego,
-    Szkolenia pracowników zarządców dróg w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów,
-    Szkolenia kandydatów na inspektorów transportu drogowego (15 kolejnych edycji), Szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.
-    Wykłady na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego; Wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki ATH w Bielsku-Białej
-    Ekspert Komisji Europejskiej - szkolenia służb Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego,
-    Szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybkopsujących się, doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych,
-    Certyfikat of Phare PL99/IB/TR/1 Project


CELE SZKOLENIA:
Celem zajęć jest omówienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących organizacji i finansowania przewozu osób w tym dzieci do szkół i przedszkoli. Trener omówi przepisu dotyczące Fundusz rozwoju przewozów autobusowych w kontekście ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


ADRESACI:
Pracownicy Starostw, Urzędów oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego odpowiedzialni za organizację przewozów osób, Przedstawiciele przewoźników.


PROGRAM:
1.    Finansowanie przewozów regularnych w publicznym transporcie zbiorowym - interpretacja ministerstwa i przepisy ustawy
-    ulgi ustawowe w przewozach regularnych poza komunikacją miejską
-    ulgi w komunikacji miejskiej
-    zasady dofinansowania zadań organizatorów w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej
-    linie komunikacyjne, które podlegają dopłacie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
-    warunki uzyskania dopłaty, finansowanie ze środków własnych organizatora
-    wniosek o zawarcie umowy o dopłatę, zasady przekazywania dopłaty    
2.    Fundusz rozwoju przewozów autobusowych w kontekście ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
-    organizatorzy zobowiązani do tworzenia planu transportowego i określenia potrzeb komunikacyjnych
-    sposób tworzenia planu transportowego i zasady określania potrzeb komunikacyjnych
-    operator i przewoźnik, warunki wydawania zezwoleń i zaświadczeń
-    sposób wyboru operatora
3.    Finansowanie i organizacja przewozu dzieci do szkoły i przedszkola w ramach publicznego transportu zbiorowego - zasady zwrotu kosztów dojazdu dziecka i opiekuna do szkoły i przedszkola
-    warunki nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci
-    ryzyko uznania dopłaty do biletów ulgowych jako nienależnie pobranej
-    ryzyko pobierania dotacji w nadmiernej wysokości
-    pobieranie dopłaty w formie dotacji do biletów w przewozach dzieci niepełnosprawnych
-    treść umowy z samorządem w kontekście oceny prawidłowości pobierania dopłaty do biletów ulgowych
-    zasady zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
-    jednostka samorządu właściwa do zakupu biletów miesięcznych z ulgą ustawową dla dzieci
-    konsekwencje dla samorządu w sytuacji uznania dopłaty do biletów ulgowych jako nienależnie pobranej
-    finansowanie dowożenia uczniów spoza obwodu szkoły lub spoza gminy (wyroki WSA/NSA)
4.    Funkcjonowanie przewozów regularnych
-    warunki wydawania zezwoleń na przewozy regularne
-    termin ważności zezwolenia wynikający z przepisów przejściowych
-    aktualne wymagania rozporządzenia o rozkładach jazdy
-    wysokości opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców
-    zasady i kryteria ustalania opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców
5.    Odpowiedzi na pytania.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha