zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Organizowanie i finansowanie przewozu osób (w tym dzieci) z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

24 wrzesień 2019 10:00-15:00

425 zł netto

 

Trener prowadzący szkolenie:

 • mgr inż. Transportu - Politechnika Śląska
 • pracownik instytucji nadzoru transportu drogowego
 • Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy” (Verlag Dashofer)
 • Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego - 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń:
  -    Szkolenia pracowników organów samorządowych w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego,
  -    Szkolenia pracowników zarządców dróg w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów,
  -    Szkolenia kandydatów na inspektorów transportu drogowego (15 kolejnych edycji), Szkolenia inspektorów  transport drogowego (dokształcające), szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.
  -    Wykłady na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego; Wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki ATH w Bielsku-Białej
  -    Ekspert Komisji Europejskiej - szkolenia służb Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego,
  -    Szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybkopsujących się, doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych,
  -    Certyfikat of Phare PL99/IB/TR/1 Project  Program szkolenia:
  1.    Finansowanie przewozów regularnych w publicznym transporcie zbiorowym
 • interpretacja ministerstwa i przepisy ustawy
 • ulgi ustawowe w przewozach regularnych poza komunikacją miejską
 • ulgi w komunikacji miejskiej
 • zasady dofinansowania zadań organizatorów w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej
 • linie komunikacyjne, które podlegają dopłacie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
 • warunki uzyskania dopłaty, finansowanie ze środków własnych organizatora
 • wniosek o zawarcie umowy o dopłatę, zasady przekazywania dopłaty    
  2.    Fundusz rozwoju przewozów autobusowych w kontekście ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
 • organizatorzy zobowiązani do tworzenia planu transportowego i określenia potrzeb komunikacyjnych
 • sposób tworzenia planu transportowego i zasady określania potrzeb komunikacyjnych
 • operator i przewoźnik, warunki wydawania zezwoleń i zaświadczeń
 • sposób wyboru operatora
  3.    Finansowanie i organizacja przewozu dzieci do szkoły i przedszkola w ramach publicznego transportu zbiorowego - zasady zwrotu kosztów dojazdu dziecka i opiekuna do szkoły i przedszkola
 • warunki nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci
 • ryzyko uznania dopłaty do biletów ulgowych jako nienależnie pobranej
 • ryzyko pobierania dotacji w nadmiernej wysokości
 • pobieranie dopłaty w formie dotacji do biletów w przewozach dzieci niepełnosprawnych
 • treść umowy z samorządem w kontekście oceny prawidłowości pobierania dopłaty do biletów ulgowych
 • zasady zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 • jednostka samorządu właściwa do zakupu biletów miesięcznych z ulgą ustawową dla dzieci
 • konsekwencje dla samorządu w sytuacji uznania dopłaty do biletów ulgowych jako nienależnie pobranej
 • finansowanie dowożenia uczniów spoza obwodu szkoły lub spoza gminy (wyroki WSA/NSA)
  4.    Funkcjonowanie przewozów regularnych
 • warunki wydawania zezwoleń na przewozy regularne
 • termin ważności zezwolenia wynikający z przepisów przejściowych
 • aktualne wymagania rozporządzenia o rozkładach jazdy
 • wysokości opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców
 • zasady i kryteria ustalania opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców
  5.    Odpowiedzi na pytania

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha