zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Podatki w kulturze 2019

13 wrzesień 2019 10:00-15:00

395 zł netto

Rok 2018 przyniósł bardzo wiele zmian w regulacjach podatkowych a z zapowiedzi wiemy, że 2019 r. przyniesie kolejne. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Wprowadzono rewolucyjną zasadę podzielonej płatności w VAT, zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach. Opublikowano wytyczne – metodologię w zakresie należytej staranności. Ministerstwo planuje dalsze nowelizacje jak również wprowadzenie listy czynności, które będzie musiał wykonać podatnik aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podatkowe gdy nieświadomie zostanie uwikłany w przestępstwo podatkowe w VAT (np. należyta staranność). Wiele wątpliwości wiąże się z zmianą podejścia do rozliczania dotacji. Tematyka podatku VAT coraz częściej dotyka podmiotów z szeroko rozumianego sektora finansów publicznych, w tym instytucje kultury. Ostatnie orzecznictwo na nowo definiuje pojęcie podatnika VAT. Jednostki w obszarze kultury stają wobec tego coraz częściej przed pytaniem czy powinny dokonać rejestracji dla potrzeb tego podatku, czy nadal korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, czy może rejestracja na VAT byłaby dla nich opłacalna? Coraz więcej jednostek odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych. Wiele wątpliwości wzbudza niedawna nowelizacja przepisów o 50% kosztach uzyskania przychodu w PIT. Organy podatkowe wydają szereg negatywnych interpretacji zabraniających wnioskodawcom stosowania tych kosztów. Przepisy zostały niedawno znowelizowane i to z datą wsteczną. Nie brakuje też orzecznictwa sądowego, gdzie precyzowane są szczegóły praktyczne stosowania tych przepisów. Minister Finansów opublikował planowaną treść interpretacji ogólnej w sprawie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów twórców. W dokumencie wskazano na warunki formalne rozpoznawania 50% kosztów i wyjaśniono kto uprawniony jest do tej preferencji, w świetle nowych przepisów. Jednakże, w planowanej interpretacji brakuje odniesienia się do licznych niejasności zgłaszanych przez płatników w odniesieniu do interpretacji przepisu wprowadzającego rodzaje przychodów, do których można stosować podwyższone KUP.Należy zatem przeanalizować stosowane w Państwa jednostce umowy i regulaminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało bowiem kontrole w tym zakresie. Jeżeli zaś nie stosują Państwo 50 % kosztów warto jest rozważyć, czy możliwe jest zwiększenie wynagrodzeń niektórych pracowników bez ponoszenia dodatkowego kosztu przez pracodawcę.


Adresaci:
osoby rozliczające podatki w jednostkach kultury.


Prowadzący:
Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym,zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych. Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem. Dokonała scalenia (centralizacji) kilkudziesięciu samorządów, w wyniku czego otrzymały one znaczne zwroty VAT. Pomaga Gminom w sporach w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.


Cel szkolenia:
przybliżenie najważniejszych i najnowszych problemów na gruncie podatków występujących w działalności podmiotów kultury w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.


Korzyści dla uczestników:
uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę niezbędną na stanowisku związanym z podatkami, szkolenie dostarczy znajomość najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT i PIT właściwych dla sektora.


Program szkolenia:
1. Kiedy jednostka kultury musi naliczyć i może odliczyć VAT
• jednostka jako podatnik,
• czy konieczna jest rejestracja dla potrzeb VAT?
• czynności opodatkowane, definicja działalności gospodarczej,
• kiedy przysługuje odliczenie,
• bartery, darowizny, sponsoring,
• czynności opodatkowane specyficzne dla jednostek,
• zwolnienie podmiotowe,
• rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.
2. Stawki VAT i zwolnienie
• zwolnienie przedmiotowe,
• usługi kulturalne zwolnione z VAT
• usługi wstępu,
• opodatkowanie VAT działalności innej niż kulturalna,
• opodatkowanie czynności wspomagających kulturę,
• najem pomieszczeń,
• administrowanie nieruchomością,
• imprezy, koncerty, wydarzenia,
• bartery, nagrody,
• sposoring,
• konkursy.
3. Zmiany w VAT istotne dla kultury
• zmiany w zakresie sprzedaży nieruchomości, nowa definicja pierwszego zasiedlenia, pierwsze zasiedlenie, zakres zwolnienia po zmianach, konieczność korekty i możliwość wyboru zwolnienia lub opodatkowania, problemy interpretacyjne;
• Metodyka należytej staranności, rejestr podatników, jak daleko sprawdzać kontrahenta?
• split payment,
• odwrotne obciążenie – kiedy jednostka musi rozliczyć VAT za zbywcę, czy jednostki dotyczy regulacja w sprawie „podwykonawcy” usługi budowlanej?
• jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT?
• kasy fiskalne 2019,
• zmiany w ordynacji podatkowej,
• zmiany w podejściu organów do opodatkowania dotacji,
• kiedy VAT jest kwalifikowany,
• kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu,
• jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
• pojęcie prewspółczynnika, sposób liczenia współczynnika,
• koszty ogólne i inwestycyjne, alokacja bezpośrednia zakupów,
• kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń, klucze przypisania, najnowsze orzecznictwo.
4. Autorskie koszty uzyskania przychodów – koszty po zmianie przepisów podatkowych
• obecne brzmienie przepisów,
• kiedy stosujemy 50 % koszty,
• niedawne zmiany,
• 50% kup a stosunek pracy,
• zatrudnienie na konkretnym stanowisku a prawo do 50% kup,
• pracownicy dydaktyczni, naukowi,
• ustawa z 10 maja 2018r. ,
• dziedziny, do których można stosować 50% koszty,
• rodzaje przychodów, do których stosujemy preferencje,
• kto jest twórcą i definicja utworu,
• prawa autorskie,
• definicje,
• orzecznictwo,
• czynności twórcze, techniczne i odtwórcze.
5. Praktyka stosowania kosztów twórców
• interpretacje KIS,
• orzecznictwo sądowe,
• wymóg „wyodrębnienia” wynagrodzenia a ustalenia procentowe pracy twórczej w umowie,
• wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
• planowana interpretacja ogólna,
• wytyczne w zakresie działalności twórczej,
• wymogi formalne,
• przyjęcie utworu przez pracodawcę,
• aspekty praktyczne: rola umów, regulaminy wynagradzania, odpowiednie dokumentowanie, ewidencje, stanowiska twórcze,
• planowane kontrole podatkowe,
• odpowiedzialność – kto ponosi koszty podatku?
6. Sesja pytań

 

Miejsce szkolenia

Villa Pallas
ul. Żołnierska 4, Olsztyn

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha