zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji szkoły

18 październik 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m .in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własna działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


 ADRESACI:
Szkolenie jest osób odpowiedzialnych za zarządzanie i archiwizacje dokumentacją w placówkach oświatowych, które podlegają likwidacji.


 PROGRAM:
I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w placówce oświatowej, m. in.
1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
II. Rodzaje współczesnej dokumentacji
a) Dokument papierowy a dokument elektroniczny
b) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
III. Narzędzia do nadzoru nad dokumentacją w placówce
a) Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
b) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
c) Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
IV. Archiwizacja dokumentów
1) Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
2) Porządkowanie dokumentacji spraw zakończonych
a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
b) opisanie jednostek archiwalnych
a) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
3) Standard porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
4) Nadzór archiwalny nad jednostkami oświatowymi
5) Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
6) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
7) Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
V. Brakowanie dokumentacji przeterminowanej
1) Typowanie dokumentacji do brakowania
2) Podstawy kwalifikowania dokumentacji
3) Kategoria archiwalna a okres przechowywania dokumentacji
4) Przekwalifikowanie dokumentacji
5) Procedura uzyskiwania zgody na zniszczenie dokumentacji
6) Zniszczenie dokumentacji
7) Ewidencja brakowania
VI. Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
1) Przygotowanie dokumentacji do przekazania
2) Sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
3) Procedura przekazania dokumentacji
4) Możliwość przekazania materiałów archiwalnych jednostce nadrzędnej lub następcy prawnemu (sukcesja bierna, sukcesja czynna) – procedura
VII. Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej do dalszego przechowywania podmiotom zewnętrznym
1) Wybór przechowawcy
2) Przygotowanie dokumentacji do przekazania
3) Sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
4) Procedura przekazania dokumentacji
5) Możliwość przekazania materiałów archiwalnych jednostce nadrzędnej lub następcy prawnemu – procedura
VIII. Postępowanie z dokumentacją spraw niezakończonych
1) Procedura przekazania dokumentacji następcy prawnemu
2) Procedura przekazania dokumentacji jednostce nadrzędnej (w przypadku braku następcy prawnego)
IX. Dyskusja


 

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha