zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy

06 listopad 2019 10:00-15:00

365 zł netto

z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.


PROWADZĄCY:
ekspert prawa pracy z 18 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”; wieloletni inspektor pracy (2001 – 2018), doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizująca szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy.


CELE SZKOLENIA:
Praktyczne omówienie zasad planowania oraz rozliczania czasu pracy. Wykładowca omówi najnowsze zmiany z zakresu ewidencji czasu pracy, przepisów wewnątrz zakładowych oraz odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy.


ADRESACI:
Kierownicy, menadżerowie, starsi specjaliści działów kadr oraz działów personalnych.


PROGRAM:
1.    Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy od stycznia 2019 roku
-    jaki wzór ewidencji czasu pracy stosować, aby spełnić wymogi dla karty ewidencji czasu pracy od 2019 r.
-    Jak powinna wyglądać lista obecności oraz jakie informacje mogą być w niej zawarte, a jakich trzeba unikać?
-    Konieczność ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy – czy również dla pracowników o stałym rozkładzie czasu pracy;
-    Konieczność wskazywania z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny wraz z podstawą prawną;
-    Ewidencjonowania w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych;
-    konieczność wskazywania z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela
-    Ewidencjonowanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz wskazanie miejsca pełnienia dyżuru;
-    Konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, o opiekę z art. 188 KP, o indywidualny, ruchomy (elastyczny) weekendowy, skrócony czas pracy;
-    W jaki sposób pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej i jakie procedury będzie musiał przejść, aby było to prawnie dopuszczalne?
-    Przez jaki czas jest obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy i list obecności?
-    czy pracownik musi podpisać kartę ewidencji czasu pracy
-    czy karty muszą być przechowywane oddzielnie dla każdego
-    czy listy obecności należy przechowywać w dokumentacji z zakresu czasu pracy
2.    Przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy w 2019 r.
-    czy w związku ze zmianą przepisów KP należy dokonać zmian w regulaminie pracy z zakresu czasu pracy
-    jakie zapisy regulaminu pracy są niezbędne dla prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy
-    kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy
-    jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania
3.    Podstawowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy
-    Czas pracy – definicja (okresy zaliczane i niezaliczane do czasu pracy – najważniejsze reguły i wyjątki);
-    Słownik pojęć stosowanych w przepisach o czasie pracy (doba pracownicza, tydzień okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy czasu pracy, normy i wymiar czasu pracy);
-    Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiar indywidualny pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy) – ilość godzin do dyspozycji pracodawcy;
-    Dostępne warianty sposobów organizowania czasu (omówienie systemów czasu pracy);
-    Okres rozliczeniowy czasu pracy – dopuszczalne warianty, kryteria wyboru, wymagania formalne do wprowadzenia;
-    Odpoczynek dobowy i tygodniowy;
-    Jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy?
-    Jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych?
-    Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy;
4.    Planowanie czasu pracy
-    Indywidualne rozkłady (harmonogramy, grafiki) – uwarunkowania ich stosowania;
-    co pracodawca zyska dzięki wydłużonemu okresowi rozliczeniowemu czasu pracy w kontekście planowania grafików
-    Elastyczna organizacja czasu pracy:
a)    rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania,
b)    ruchomy rozkład czasu pracy,
c)    kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy,
d)    jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy,
e)    rozkłady indywidualne.
-    Czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy?
-    Ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
-    Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego?
-    Kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu?
-    Ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach;
-    Zasady ustalania prawidłowych rozkładów i skutki błędów popełnianych na etapie planowania;
-    Jak ustalić wymiar czasu pracy dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych?
-    Ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego?
-    Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia?
-    Dopuszczalność zmian w rozkładach w trakcie okresu rozliczeniowego a praca poza rozkładem (zasady rozliczania).
5.    Realizacja rozkładu – obowiązki pracodawcy w zakresie nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem czasem pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego
-    Dopuszczalność zatrudniania pracownika poza rozkładem czasu pracy z uwzględnieniem zagadnień:
a)    praca w dni wolne (5 dniowy tydzień), praca w niedziele i święta,
b)    jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym?
c)    w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny?
d)    dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie?
e)    czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto?
f)    czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto czy musi to zrobić?
g)    ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić pracownikowi?
h)    praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy i roczny);
i)    w jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?
j)    czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową?
k)    jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach?
l)    kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
m)    jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
n)    jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin?
o)    kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy?
p)    na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP?
q)    zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania, wniosek pracownika a obowiązki pracodawcy.
-    Jak racjonalnie i prawidłowo wybrać system czasu pracy w zależności od potrzeb organizacyjnych firmy
-    z jakich systemów czasu pracy pracodawca może skorzystać biorąc pod uwagę pożądaną organizację pracy
-    jak prawidłowo wprowadzić system czasu pracy do porządku organizacyjnego firmy
6.    Rozliczanie czasu pracy pracownika
-    Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta);
-    Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania;
-    Rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy;
-    Czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania;
-    Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy;
-    kogo można wydelegować w podróż samochodem prywatnym lub służbowym
-    ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych
-    wymogi formalne dla wyjść służbowych
-    Jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej?
-    Najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki.
-    kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników
7.    Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy
-    Odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie;
-    Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania).

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha