zaproponuj szkolenia

Zarządzanie dokumentacja w Instytucjach Kultury

18 listopad 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m.in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własna działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również
w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


CELE SZKOLENIA:
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w instytucji kultury według aktualnych przepisów prawnych.

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaniem prac kancelaryjnych, właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania obiegu dokumentów wewnątrz firm i urzędów, a także archiwizacją dokumentacji, profesjonalnym przechowywaniem dokumentacji oraz zaznajomienie ze znowelizowanym prawem archiwalnym.


ADRESACI:
Pracownicy jst oraz instytucji kultury odpowiedzialni za zarządzanie dokumentacją w podmiocie.


PROGRAM:
I.    Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie, m. in.
1)    Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2)    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
3)    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
4)    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
II.    Rodzaje współczesnej dokumentacji
1)    Dokument papierowy a dokument elektroniczny
2)    Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
3)    Dokumentacja tworząca akta spraw i nietworząca akta spraw
4)    Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu
a)    przesyłki przekazane pocztą elektroniczną
b)    przesyłki na nośniku papierowym
c)    przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych
d)    przesyłki przekazane w systemach teleinformatycznych
III.    Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją jako wsparcie systemu tradycyjnego
IV.    Obieg dokumentacji w podmiocie
1)    Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
2)    System kancelaryjny
3)    Znak sprawy
4)    Akta spraw (tradycyjne i elektroniczne)
5)    Określenie komórki wiodącej i współpracującej
6)    Teczka rzeczowa i podteczka
a)    zakładanie i prowadzenia teczek akt spraw
b)    prowadzenie ewidencji akt spraw (spis spraw, metryka sprawy)
c)    wyodrębnienie dokumentacji nietworzącej akt spraw oraz teczek podmiotów
d)    prowadzenie sprawy (rejestracja, dołączanie i sporządzanie pism, akceptacja, wysyłka)
7)    Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
8)    Tworzenie i modyfikowanie wykazów akt w instytucjach kultury
9)    Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
a)    klasa a kategoria archiwalna
b)    rodzaje kategorii archiwalnych
c)    kategoria archiwalna a okres przechowywania akt
V.    Archiwizacja dokumentów
1)    Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
2)    Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
a)    porządkowanie dokumentacji
b)    formowanie jednostek archiwalnych
c)    sporządzanie ewidencji
3)    Standard porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
4)    Nadzór archiwalny nad instytucjami kultury
5)    Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
6)    Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
7)    Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
8)    Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
9)    Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
10)    Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
11)    Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
12)    Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
13)    Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
14)    Sprawozdawczość archiwum zakładowego
VI.    Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych
VII.    Dyskusja

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha