zaproponuj szkolenia

Procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 U.K.W.H.)

08 październik 2019 10:00-15:00

385 zł netto

PROWADZĄCY:
Adwokat prowadząca indywidualną kancelarię w Warszawie. Zajmuje się prawem cywilnym, w tym zwłaszcza prawem rzeczowym obejmującym tematykę nieruchomości, a także prawem administracyjnym i sądowo-administracyjnym. W tych dwóch zakresach prowadzi od ponad dwudziestu lat praktykę adwokacką, reprezentując klientów w procedurach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Jest również autorką kilkudziesięciu publikacji fachowych – artykułów oraz książek. Od wielu lat prowadzi wykłady dla różnych grup zawodowych, w przystępnej formie doskonalące umiejętności słuchaczy w wyżej wymienionych dziedzinach.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności rozróżniania, które sytuacje charakteryzujące się sprzecznością pomiędzy stanem figurującym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem własności, wieczystego użytkowania bądź ograniczonych praw rzeczowych – powinny zostać rozwiązane w drodze złożenia powództwa określonego przepisem art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, jaka jest realna korzyść z wygranego procesu, jakie są jego koszty – oraz w jakich sytuacjach prawnych możliwe jest posłużenie się innymi środkami dla osiągnięcia zgodności zapisów wieczystoksięgowych ze stanem rzeczywistym.


ADRESACI:
Adresatem zajęć są pracownicy/współpracownicy działów prawnych oraz działów zajmujących się porządkowaniem stanów prawnych nieruchomości. Szkolenie może być przydatne dla działów geodezji.


PROGRAM:
• Istota roszczenia z art. 10 ukwh,
• Art. 10 ukwh a inne możliwości usuwania na drodze sądowej niezgodności treści księgi wieczystej ze stanem prawnym,
• Kiedy wnosić powództwo o ustalenie z art. 189 kpc a kiedy - powództwo z art. 10 u.k.w.h.
• Przebieg procesu wytoczonego z art. 10 u.k.w.h,
• Legitymacja czynna i bierna w procesie, ciężar dowodu,
• Zakres związania sądu treścią żądania pozwu w sprawach z art. 10 ukwh,
• Art. 10 u.k.w.h. a wpis ustalonego stanu do księgi wieczystej.


 

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha