zaproponuj szkolenia

Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych

04 listopad 2019 10:00-15:00

365 zł netto

Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych.
Zmiany organizacyjne w placówkach niepublicznych od 1 września 2019 r.
Planowane zmiany od 2020 r.


Dostępne terminy: 4 listopada, 16 grudnia 2019 r.


PROWADZĄCY:
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość - Uniwersytetu Warszawskiego.
Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, Szkoleniowiec, Główny Specjalista ds. analizy i kontroli finansowej urzędu miasta. Na zlecenie gmin, powiatów przeprowadza kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych. W ramach codziennych obowiązków przeprowadza kontrole w komórkach organizacyjnych urzędu miejskiego, gminnych samorządowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy, w tym dotacji oświatowych.


CELE SZKOLENIA: Zapoznanie się ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi dotyczącymi dotacji oświatowych oraz najnowszym orzecznictwem sądowym oraz orzecznictwem RIO; Poznanie i ocena doświadczeń innych placówek w zakresie rozliczania dotacji oraz przeprowadzonych kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji; Nabycie umiejętności osądu na temat dopuszczalnego przeznaczenia dotacji oświatowych; Zapoznanie się z zasadami zwrotu dotacji oświatowej do budżetu jednostek samorządu terytorialnego; Zapoznanie się ze standardami oraz techniką kontroli; Nabycie umiejętności przygotowania się do kontroli oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez kontrolerów – powoływania się na odpowiednie przepisy oraz wyroki sądowe. Poznanie zasad właściwego dokumentowania wydatkowania dotacji w ciągu roku. Prawidłowe opisywanie faktur rozliczanych z dotacji oświatowej. Zapoznanie się z niedozwolonymi praktykami kontrolerów.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: Usystematyzowanie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących dotacji oświatowych; Nabycie umiejętności przygotowania się do kontroli oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez kontrolerów – powoływania się na odpowiednie przepisy oraz wyroki sądowe.


ADRESACI: Pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych; Pracownicy zespołów (biur) obsługi oświaty, Pracownicy Centrów Usług Wspólnych, zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy wewnętrzni; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu; Dyrektorzy placówek niepublicznych, organy prowadzące placówki niepubliczne; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu.


PROGRAM:
1.    Uchwały organu stanowiącego samorządu w zakresie udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowej
2.    Wydatkowanie dotacji na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka – błędy popełniane przez samorządy:
-    Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego – omówienie zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., określonych w art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
-    Klasyfikacja wydatków na specjalną organizację nauki: wynagrodzenia specjalistów, wydatki rzeczowe bieżące, wydatki inwestycyjne, wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli w zakresie kształcenia specjalnego;
-    Interpretacja pojęcia „zapewnienie warunków realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń;
-    Klasyfikowanie wydatków związanych z realizacją zapisów IPET;
-    Klasyfikacja wydatków na zadania inne niż wynikające z orzeczeń;
-    Rozbieżności interpretacyjne wydatkowania dotacji na dzieci z niepełno sprawnościami;
-    Kontrola wydatków na realizację zadań wskazanych w ustawie;
3.    Zasadnicze elementy prawa pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST:
-    Jeden organ prowadzący. Kilka placówek oświatowych. Ilu pracodawców?
-    Warunki zatrudniania dyrektora i nauczycieli w placówkach niepublicznych;
-    Kiedy umowa o pracę, kiedy umowa cywilna;
-    Obowiązek zawierania umów o pracę;
-    Przepisy przejściowe w związku z dodatkowym zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy w innej placówce;
-    Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem szkoły i placówki niepublicznej;
-    Kwalifikacje dyrektorów;
-    Limity wynagrodzenia dyrektora oraz nauczycieli placówki niepublicznej;
-    Zatrudnianie nauczycieli na podstawie innego stosunku prawnego;
-    Formy zatrudniania logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty;
-    Ustalenie kwalifikacji nauczyciela;
-    Sprawdzanie kwalifikacji nauczycieli przez dyrektora;
-    Stosunek pracy pracowników administracji szkolnej oraz nauczycieli;
-    Uprawnienia socjalne nauczycieli w placówkach niepublicznych;
4.    Prawne obowiązki dyrektora oraz organu prowadzącego:
-    Relacja dyrektora z organem prowadzącym;
-    Zadania dyrektora;
-    Zadania organu prowadzącego;
-    Wynagrodzenie organu prowadzącego pełniącego funkcje dyrektora;
-    Funkcjonowanie w placówce więcej niż jednego dyrektora, a rozliczenie wynagrodzenia z dotacji;
-    Orzeczenia sądów w sprawie wynagradzania dyrektorów, organu prowadzące;
5.    Zmiany w sposobie funkcjonowania placówek niepublicznych od 1 września 2019 r.:
-    Dostosowanie statutów do nowych przepisów prawa;
-    Zmiany we wnioskach o udzielenie zezwolenia na założenie placówki, składanie
-    dodatkowego oświadczenia od (uzupełnienie wniosków);
-    Dane niezbędne w zgłoszeniu do ewidencji;
-    Zmiany w przestrzeganiu art 14 ust. 3 Prawa oświatowego;
-    Zmiana zezwolenia na założenie szkoły lub placówki niepublicznej;
-    Data rozpoczęcia funkcjonowania szkoły niepublicznej;
-    Zmiana w zakresie danych wskazanych w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji;
-    Nowa siedziba lub inna lokalizacja prowadzenia zajęć;
-    Przekazanie szkoły lub placówki innej osobie prawnej lub fizycznej;
6.    Zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych:
-    Wprowadzenie odsetek podatkowych od nieterminowo przekazanych dotacji na rzecz osoby prowadzącej;
-    Rozszerzenie możliwości kontroli o przetwarzanie danych osobowych zatrudnionych pracowników;
-    Ograniczenie wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
-    Terminy przekazywania transzy dotacji;
-    Dotowanie ucznia zapisanego w kilku jednostkach oświatowych;
7.    Wykorzystanie dotacji:
-    Wydatki kwalifikowane do rozliczenia dotacji oświatowej;
-    Niedozwolone wydatki finansowane z dotacji oświatowej;
-    Dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej;
-    Rozliczanie najmu lokalu pomiędzy małżonkami;
-    Kiedy istnieje możliwość rozliczenia z dotacji oświatowej szkoleń, kursów, studiów oraz kto w nich może uczestniczy ć;
-    Opłaty za media proporcjonalne do zajmowanej powierzchni;
-    Dokumentowanie wydatków związanych z dotacją otrzymywaną na dzieci z niepełno sprawnościami;
-    Prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z kształceniem specjalnym;
-    Remonty obiektów szkolnych, a wydatki inwestycyjne;
-    Kiedy z dotacji można rozliczać koszty eksploatacji samochodu;
-    Rozliczenie z dotacji oświatowej wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
-    Wydatki administracyjne organu prowadzącego.
-    Wydatki związane z obsługą prawną organu prowadzącego.
-    Finansowanie leasingu z dotacji oświatowej.
-     Koszty wyżywienia dzieci w placówce – na co należy zwrócić uwagę i jak uniknąć podważenia celu wydatkowania dotacji.
-     Kiedy kontrola może zakwestionować wydatki związane z zakupem podręczników, wyprawki, biletów do kina, teatru, itp?
8.    Funkcjonowanie placówki niepublicznej zgodnie z obowiązującym prawem.
-    Różnice pomiędzy placówką publiczną oraz niepubliczną prowadzoną przez osobę fizyczną bądź prawną niezaliczaną do sektora finansów publicznych;
-    Różnice w wynagrodzeniach pomiędzy placówką publiczną oraz niepubliczną prowadzoną przez osobę fizyczną bądź prawną niezaliczaną do sektora finansów publicznych;
-    Minimalne wynagrodzenie za pracę w placówkach niepublicznych od 1 stycznia 2018 r.;
-    Zasady ustalania wysokości i dokumentowanie pobrania wynagrodzenia osobowy prowadzącej jednostkę oświatową, będącej dyrektorem – wyroki sądów w tej sprawie;
-    Opodatkowanie wynagrodzenia organu prowadzącego pełniącego funkcję dyrektora;
-    Zmiany dotyczące nauczycieli zatrudnionych w placówkach niepublicznych – od 1 września 2018 r;
-     Kwalifikacje nauczycieli niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych oraz organu prowadzącego - w świetle obowiązujących przepisów;
-    Statut placówki niepublicznej, nowelizacja statutu w wyniku reformy;
Dokumentacja obowiązkowa i nieobowiązkowa w przedszkolu niepublicznym, dokumentowanie przebiegu nauczania w niepublicznym przedszkolu i szkole;
Dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju i zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.
Prowadzenie ewidencji dowodów księgowych;
-    Sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne – czy można zmieniać w ciągu roku wydatki wykazane w sprawozdaniach wcześniejszych; dopuszczalność sprawozdań innych niż roczne.
-    Dopuszczalność składania korekt do rozliczenia dotacji;
9.    Zasady finansowanie i rozliczania niepublicznej placówki oświatowej.
-     Kryteria przyznawania dotacji;
-    Tryb, termin i sposób rozliczania dotacji;
-    Interpretacja pojęcia „wydatków bieżących” oraz „działalności bieżącej”;
-    Podmiot ponoszący wydatki do rozliczenia dotacji oświatowej;
-    Wydatki na zadania organu prowadzącego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe;
-    Termin na dokonanie wydatku;
10.    Postępowanie kontrolne prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji:
-    Co może kontrolować organ dotujący, na co należy zwrócić uwagę w trakcie kontroli?
-    Uprawnieniach kontrolujących oraz kontrolowanych;
-    Udział organu prowadzącego placówkę w kontroli wykorzystania dotacji oświatowej;
-    Termin na przygotowanie się do kontroli, termin przeprowadzenia kontroli;
-    Podmioty prowadzące kontrolę;
-    Przedmiotowy zakres kontroli dotowanych jednostek;
-    Prawo wstępu do placówki;
-    Kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania;
-    Kwestionowane wydatki – nabycie umiejętności formułowania pytań do organu prowadzącego oraz udzielania odpowiedzi na pytania kontrolerów – przykłady.
-    Kontrola liczby uczniów (wgląd do dokumentacji przebiegu nauczania, umów o świadczenie usług w placówce, problem nieuczęszczania uczniów/przedszkolaków do placówek, a obowiązujące umowy).
11.    Kontrola wydatków bieżących, w tym:
-    Kontrola dokumentacji źródłowej (faktury, rachunki, listy płac, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, deklaracje ZUS DRA, RCA, itp.);
-    Kontrola ewidencji księgowej oraz dokumentacji organizacyjnej;
-    Zakres dokumentacji objętej kontrolą – niedozwolone praktyki kontrolerów;
-    Kontrola rachunku bankowego placówki dotowanej (rachunek bankowy organu prowadzącego czy rachunek bankowy placówki dotowanej)

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha