zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Przegląd najważniejszych zmian prawa pracy

23 wrzesień 2019 09:30-15:00

395 zł netto

(mobbing, dyskryminacja, świadectwa pracy, dane osobowe w stosunkach pracy, dokumentacja pracownicza, Pracownicze Plany Kapitałowe, potrącenia z wynagrodzenia pracownika i „zleceniobiorcy”, ograniczenia obowiązków pracodawcy w zakresie BHP)


Cel szkolenia: 

W czasie szkolenia zostaną omówione najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy (w tym dotyczące mobbingu, dyskryminacji, wydawania świadectw pracy, ochrony danych osobowych w stosunkach pracy od 04.05.2019 r., prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r., Pracowniczych Planów Kapitałowych od 01.07.2019 r. potrąceń z wynagrodzenia pracowników i „zleceniobiorców” od stycznia 2019 r., ograniczeń i modyfikacji wybranych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP). Przy tym szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu znowelizowanych regulacji prawa pracy i ich praktycznych skutków, w tym w oparciu o orzeczenia sądowe i interpretacje urzędowe (MRPiPS, PIP, GIODO).


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadr i płac w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, podmiotach leczniczych, biurach rachunkowych


Informacje o prowadzącym:

• praktyk z wieloletnim doświadczeniem; wykładowca i trener na specjalistycznych wykładach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom prawnej ochrony pracy;
• autor wielu opinii, opracowań i artykułów poświęconych problematyce prawa pracy;
• specjalizuje się w zakresie regulacji prawnych dotyczących mi.in. stosunku pracy, czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę w podmiotach reprezentujących różne działy gospodarki (w tym administracja publiczna, działalność lecznicza, przemysł, handel, usługi).


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany dotyczące mobbingu, dyskryminacji i wydawania świadectw pracy na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2019, poz. 1043 ).
• Otwarcie katalogu przyczyn dyskryminacji.
• Przyznanie szczególnej ochrony członkom najbliższej rodziny pracownika korzystającym
z uprawnień rodzicielskich.
• Szersze uprawnienia pracownika w wieku przedemerytalnym, któremu wypowiedziano umowę o pracę zawartą na czas określony z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu.
• Nowe prawo pracownika do dochodzenia odszkodowania z tytułu mobbingu - w trakcie trwania stosunku pracy.
• Zmiany zasad wydawania świadectw pracy dotyczące, między innymi, doprecyzowania ter-minu jego wydania, nowego terminu składania wniosku o sprostowanie świadectwa pracy i terminu wystąpienia do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania.
• Nowe uprawnienia pracownika polegające na możliwości wystąpienia do sądu pracy
z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy lub żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.
• Wyraźne wprowadzenie odpowiedzialności wykroczeniowej za nieterminowe wydanie świa-dectwa pracy.
• Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego pozwalające, między innymi, na rozpatrzenie żądania pracownika zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy i ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.
• Co będą zawierać: wniosek zawierający żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świa-dectwa pracy, postanowienie uwzględniające żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, wyrok uwzględniający żądanie pracownika zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy?

2. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy od 04.05.2019 r. , na podstawie ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozpo-rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
• Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych (upoważnienia).
• Nowe dane osobowe, których pracodawca żąda od kandydata do pracy.
• Dane, których pracodawca powinien żądać od pracownika.
• Pomocnicze wzory kwestionariusza osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika.
• Które dane osobowe pracodawca może przetwarzać bez klauzuli zgody, a jakie w oparciu
o klauzulę zgody? Czy dotychczasowe zgody zachowują aktualność?
• Zasady dotyczące przetwarzania danych wrażliwych, w tym biometrycznych.
• Czy można żądać dokumentów potwierdzających dane przedstawione przez kandydata na pracownika i przez pracownika?
• Ochrona danych osobowych pozyskiwanych w związku z prowadzeniem działalności socjal-nej.
• Potrzeba zmiany regulaminu ZFŚS po 04 maja 2019 r.
• Nowy obowiązek pracodawcy w zakresie przeglądu zgromadzonych danych osobowych pod kątem niezbędności ich dalszego przechowywania.
• Ograniczenia dotyczące stosowania monitoringu w miejscu pracy od 04 maja 2019 r.
• Dopuszczanie pracownika do pracy na podstawie orzeczenia lekarskiego oraz zasady prze-chowywania i zwrotu pracownikowi orzeczeń lekarskich i skierowań na profilaktyczne bada-nia lekarskie.

3. Wybrane obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia i przechowywanie dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.
• Co składa się na dokumentację pracowniczą?
• Czy można prowadzić części dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach?
• Kiedy dokumentacja pracownicza podlega 10-letniej, a kiedy 50-letniej archiwizacji?
• Obowiązek wydawania dokumentów pracowniczych (i ich kopii) pracownikom i byłym pra-cownikom oraz członkom ich rodzin.
• Zasady dotyczące niszczenia dokumentacji pracowniczej.
• Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa w związku z nieprowadzeniem
i nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej.
• Przepisy przejściowe dotyczące dokumentacji wytworzonej w poprzednim stanie prawnym.
• Obowiązek odrębnego prowadzenia całości dokumentacji każdego pracownika?
• Wymagany szerszy zakres dokumentacji dotyczącej czasu pracy.
• Listy płac i karty wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze.
• Pozostała dokumentacja związana z realizacją innych uprawnień lub obowiązków pracowni-czych (dokumentacja urlopowa, harmonogramy czasu pracy, listy obecności?).

4. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK):
• Od kiedy w praktyce Pracownicze Plany Kapitałowe wchodzą w życie?
• Podmioty zobowiązane do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
• Możliwość rezygnacji z udziału w PPK.
• Finansowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.
• Zasady naliczania i odprowadzania składek na PPK.
• Gdzie trafią środki zgromadzonymi na indywidualnym koncie w PPK po śmierci uczestnika?
• Obowiązki pracodawców w związku z wprowadzeniem PPK.
• Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących PPK.
• Kontrola PIP dotycząca tworzenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

5. Zmiany dotyczące potrąceń z wynagrodzeń pracowników i „zleceniobiorców”.
• Granice potrąceń z wynagrodzeń „zleceniobiorców” od 01.01.2019 r.
• Zmiany odnośnie egzekucji świadczeń alimentacyjnych od 11.01.2019 r.
• Możliwość wymierzania pracodawcy wyższych grzywien przez komornika w przypadku nie-dopełnienia obowiązków związanych z potrąceniami.
• Poważniejsze sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyj-nych i nielegalne wypłacanie im wynagrodzenia za pracę.

6. Zmiany dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym od 01.01.2019 r. na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców.
• Ograniczenie obowiązków w zakresie szkoleń okresowych BHP.
• Szerszy zakres możliwości wykonywania zadań służby BHP przez pracodawcę.
• Narzędzia kontroli „zwolnień lekarskich” pracowników.
• Zmiana pomocniczego wzoru świadectwa pracy od 29 czerwca 2019 r.; uprawnienie pracow-nika do złożenia wniosku do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy.
• Zmiany w sprawie szkoleń BHP (od 28 czerwca 2019 r.).
• Zmiana przepisów dotyczących profilaktycznych posiłków i napojów od 9 lipca 2019 r.
• Modyfikacja wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (od 25 czerwca 2019 r.) i wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy (od 29 czerwca 2019 r.).

7. Konsultacje z osobą prowadzącą szkolenie.

Miejsce szkolenia

Hotel Ibis Styles
aleja Józefa Piłsudskiego 25, Białystok

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha