zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa od podstaw

od 13 maj 2019 09:30
do 14 maj 2019 15:30

690 zł netto

Harmonogram:
13 maja 2019 r. 9.30 – 15.30
14 maja 2019 r. 9.30 – 15.30


Informacje o prowadzącym:
• wieloletni członek Kolegium RIO, biegły powoływany przez NIK do kontroli jednostek sektora finansów publicznych, audytor jednostek sektora finansów publicznych,
• ekonomista, praktyk rachunkowości, od wielu lat wykładowca na wyższych uczelniach w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych,
• doświadczony wykładowca na kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.


Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do osób chcących pełnić funkcje kierownicze w służbach finansowo – księgowych, jak też pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych i audytu, którzy chcą pozyskać, usystematyzować lub zaktualizować wiedzę, jak też wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem i poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym zakresie.


Cel szkolenia:
Celem kursu jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i sprawozdawczości obowiązujących jednostki budżetowe, zarówno państwowe jak też samorządowe.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy szkolenia pozyskają praktyczną wiedzę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w zakresie zasad rachunkowości jednostek budżetowych i wykonywanych budżetów, sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań z operacji finansowych oraz sprawozdawczości finansowej obowiązującej jednostki sektora finansów publicznych.


Program:
1. Charakterystyka sektora finansów publicznych z omówieniem zasad gospodarki środkami publicznymi.
2. Planowanie budżetowe z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa w jednostkach samorządu terytorialnego.
3. Odpowiedzialność kierownika i obowiązki głównego księgowego.
4. Specyfika rachunkowości budżetowej: ustawa o rachunkowości, a szczególne zasady rachunkowości dla budżetu.
5. Zasady funkcjonowania kont, ewidencja księgowa oraz rozliczenie z budżetem w jednostkach budżetowych, w samorządowych zakładach budżetowych oraz na wyodrębnionych rachunkach dochodów (znaczenie własnej polityki rachunkowości).
6. Ewidencja księgowa realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozliczenie efektów na poszczególne obiekty środków trwałych. Gospodarowanie majątkiem trwałym, w tym wyodrębnienie w ewidencji „Pozostałych środków trwałych”.
7. Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymywanych i wydatkowanych środków europejskich i z innych źródeł bezzwrotnych na realizację przedsięwzięć.
8. Inwentaryzacja (cele, metody, terminy, dokumentacja, rozliczenie wyników inwentaryzacji).
9. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych i finansowych. Analiza wzajemnych powiązań wykazywanych danych w poszczególnych rodzajach sprawozdań.
10. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych: istota i jej znaczenie.
11. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Miejsce szkolenia

Biurowiec Delta
ul. Towarowa 35, Poznań

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha