zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

REWOLUCYJNE ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. ZMIANY OD MAJA 2019 r. - nowość!

21 sierpień 2019 09:00-15:00

445 zł netto

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych  (tzw. RODO) wprowadza daleko idące zmiany w całym systemie ochrony danych osobowych, nadając większe uprawnienia osobie fizycznej i nakładając nowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane.

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz  zmian wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw wchodzących w życie w maju 2019r. Wyczekiwane przepisy, wprowadzają zmiany do ponad 160 ustaw, w tym także istotne zmiany dotyczą branży: cyfrowej, telekomunikacyjnej, prawa pracy, ZFŚS, bankowej i ubezpieczeniowej, ale także ochrony zdrowia, oświaty i administracji, które należy jak najszybciej wdrożyć w praktyce, gdyż RODO przewiduje wysokie kary za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami. 


 Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych.

 


Trener prowadzący szkolenie:
Prawnik, praktyk ( pełni funkcję IOD w różnych podmiotach), audytor, trener i wykładowca na licznych seminariach (w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.


 


GŁÓWNE ZALETY NASZEGO SZKOLENIA:
• PRAKTYCZNY CHARAKTER KURSU – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję IOD u klientów z różnych branż ( administracja publiczna, ministerstwo, placówki medyczne, PAN, firmy prywatne). Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości. Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne.
• ATRAKCYJNA FORMY ABY NIE ZANUDZIĆ –trener bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opiera na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.
• SKUPIENIE SIĘ WYŁĄCZNIE NA KONKRETACH – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH w ciągu dwóch dnia szkolenia
• POSZKOLENIOWE WSPARCIE – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji z trenerem do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 12 miesięcy od uczestnictwa w kursie
• UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym


SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI! Każdy uczestnik otrzymuje:
• materiały szkoleniowe,
• procedury dopuszczenia nowej osoby do pracy,
• wzory analiz ryzyka pod kątem rozliczalności, integralności, poufności wraz z metodologią,
• wzory dokumentacji np. rejestry czynności przetwarzania (gotowe rejestry np. dla Gminy, Powiatu, DPS, OPS, szkół, podmiotów prywatnych itp.)
• plany audytów dla IOD wraz ze sprawozdaniami,
• plany szkoleń wraz z materiałami do przeprowadzenia szkolenia
• regulacje monitoringu wizyjnego do wdrożenia w regulaminie pracy,
• wzór wniosku o realizacje żądań podmiotu,
• lista przykładowych procesów przetwarzania,
• polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule informacyjne),
• procedura jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA),
• przykładowy rejestr incydentów ochrony danych osobowych wraz z wzorem raportu naruszeń,
• rejestr tworzenia kopii zapasowych,
• regulamin użytkowania komputerów przenośnych
• zasady postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych poza obszarem przetwarzania danych
• protokoły konsultacji monitoringu wizyjnego z organem prowadzącym,
• regulamin pracy w SIO ( RODO)
• certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu
• i wiele innych przydatnych wzorów
ZAPRASZAMY NA SPORĄ PORCJĘ AKTUALNEJ WIEDZY O RODO


 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. WPROWADZENIE  

2. ZMIANY KODEKSU PRACY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU ZAPEWNIENIEM STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA 2016/679 (RODO) OBOWIĄZUJĄCE OD 4 MAJA 2019 R. I INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSCU PRACY:

 

a)     zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.

b)     nowe wzory pomocnicze: kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika.

c)     nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.

d)     zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy.

e)     przetwarzanie innych, tzw. „danych wrażliwych” kandydatów do pracy.

f)      zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.

g)     informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych.

h)     okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów.

i)      ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – ustawowe terminy na realizację nowych obowiązków.

j)      doprecyzowanie zakresu orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu.

k)     ochrona danych osobowych w miejscu pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, monitoring poczty elektronicznej oraz używanie urządzeń lokalizujących GPS, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,

l)      nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników.

 

3. ZMIANY INNYCH AKTÓW PRAWNYCH WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU ZAPEWNIENIEM STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA 2016/679 (RODO) OBOWIĄZUJĄCE OD 4 MAJA 2019 R. I INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSCU PRACY:

 

a)     zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

b)     zmiany w kodeksie postępowania administracyjnym

c)     zmiany w prawie oświatowym

d)     zmiany w prawie bankowym

e)     zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

f)      zmiany w ustawie o prawach konsumenta.

g)     zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

h)     zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

i)      zmiany z pozostałych aktach prawnych

 

4. NOWE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE MONITORINGU WIZYJNEGO

a)     podstawy i zasady stosowania monitoringu

b)     czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do istniejących już systemów?

c)     uczestnicy

d)     obowiązki administratora wobec osób obserwowanych

e)     dokumentacja ( regulamin monitoringu)

f)      obowiązek informacyjny

g)     dokumenty

h)     okres przechowywania ( retencja danych)

i)      dostosowanie przepisów wewnętrznych  ( regulamin pracy)

j)      konsultacje z organem prowadzącym ( szkoły)

  

5. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (DATA PROTECTION OFFICER „DPO/IOD”).                    

a)      wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.

b)      podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych  i gwarancje trwałości stosunku prawnego.

c)       status Inspektora ochrony danych:

 • niezależność ,
 • podległość kierownictwu ADO,
 • tajemnica zawodowa.

 d)      odpowiedzialność inspektora

  

6. OMÓWIENIE ZADAŃ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 a)     informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,

b)     nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,

c)     szkolenia

d)     audyty

e)     współpraca z organem nadzorczym

f)      pełnie funkcji punktu kontaktowego

g)     konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych

 

7. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a)  ogólne zasady

 • przesłanki legalności przetwarzania danych
 • rzetelność i przejrzystość
 • ograniczenie celu
 • minimalizacja danych ( adekwatność)
 • prawidłowość
 • ograniczenie przechowywania
 • poufność i integralność danych
 • rozliczalność

b)    podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

c)  nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

 

8. OCENA I ANALIZA RYZYKA

 a)     inwentaryzacja zasobów mających wpływ na przetwarzanie informacji

b)     identyfikacja obszarów przetwarzania

c)     konstruowanie  rejestru czynności

d)     identyfikacja zagrożeń

e)     wskazywanie następstw

f)      szacowanie ryzyka

g)     macierz ryzyka

h)     ocena ryzyka

i)      plan postępowania z ryzykiem

 

9. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

a)     prawo do informacji

b)     prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

c)     prawo do sprostowania danych

d)     prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

e)     prawo do ograniczenia przetwarzania

f)      obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

g)     prawo do przenoszenia danych

h)     prawo do sprzeciwu

 

10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

a)     zbieranie danych od osoby

b)     zbieranie danych z innych źródeł

c)     klauzule informacyjne

 

11. RÓŻNICE MIĘDZY UDOSTĘPNIENIEM DANYCH A POWIERZENIEM

a)     powierzenie przetwarzania czy udostepnienie danych – decyzja o konieczności zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych

b)     jak skonstruować skuteczną umowę powierzenia przetwarzania danych.

c)     weryfikacja potencjalnego procesora pod kątem zapewnienia stosowania wymogów RODO.

 

12. SZKOLENIA PERSONELU UCZESTNICZĄCEG  W OPERACJACH PRZETWARZANIA DANYCH

 a)     szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)

b)     budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności

c)     materiały szkoleniowe oraz testy sprawdzające wiedzę- wzory

d)    DOKUMENTACJA  ( analiza dokumentacji)

e)     polityka ochrony danych

f)      rejestr czynności przetwarzania  i kategorii

g)     procedura postępowania z incydentami

h)     audyty

i)      inna dokumentacja i procedury

 

13. ŚRODKI ZABEZPIECZEŃ  WEDŁUG RODO

 a)     zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)

b)     zabezpieczenia techniczne

c)     ocena skutków dla ochrony danych

d)     zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk.

e)     Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

f)      certyfikacja i kodeksy postępowania

 

14. REKAPITULACJA

15. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PRELEGENTEM

 

 

 

Miejsce szkolenia

Hotel Filmar
ul. Grudziądzka 45, Toruń

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha