zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Subwencja oświatowa i dotacje podmiotowe w systemie oświaty pod kontrolą

24 październik 2019 10:00-15:00

375 zł netto

 

PROWADZĄCY
•    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej).
•    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.


Adresaci szkolenia
Pracownicy JST prowadzący zadania oświatowe w tym dotowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST.


Cele szkolenia:
Przygotowanie uczestników szkolenia do:
1)    prawidłowego ustalania kwot należnych dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych;
2)    prawidłowej aktualizacji dotacji udzielanej w 2019 r., w tym aktualizacji z tytułu otrzymania dodatkowej subwencji;
3)    prawidłowego przekazywania  i rozliczaniu dotacji;
4)    prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z pozyskiwaniem subwencji oświatowej i dotacji.
5)    profesjonalnego przygotowania procesu dotacji na rok 2020 tak by zabezpieczyć się przed przyszłymi roszczeniami.Plan zajęć
Sesja pierwsza - Aktualizacja kwot dotacji udzielanych w 2019 r.

1.    Skutki prawne zwiększenia subwencji na rok 2019 – nowa metryczka- co się zmieniło?
2.    Które dotacje podlegają aktualizacji z mocy przepisów przejściowych – ze względu na szczególny przypadek jakim jest zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2019.
3.    Październikowa aktualizacja PKD z uwzględnieniem uśrednienia liczby uczniów.
4.    Limity obowiązujące przy  wyrównania dotacji – jak je stosować?.
5.    Tryb wypłaty w przypadku wyrównania dotacji po aktualizacji – wzór pisma JST do organu dotowanego.
6.    Zasada kontroli prawidłowości wypłacenia dotacji w terminie do 30 grudnia – jak to zrobić?  

Sesja druga – Zarządzanie procesem dotowania.
1.    Ustawowe terminy na uporządkowanie ewidencji jednostek niepublicznych i decyzji administracyjnych dotyczących jednostek publicznych.
2.    Obowiązek  publikacji ewidencji jednostek niepublicznych.
3.    Tryb przygotowania procesu dotowania na 2020 r. – wzór pisma JST w odpowiedzi na wniosek o udzielenie dotacji.  
4.    Jak powinna wyglądać teczka dotowanego podmiotu zakładana na każdy rok budżetowy oddzielnie.
5.    Odpowiedzialność służbowa i dyscyplinarna pracowników JST za decyzje związane z procesem dotowania.
6.    Odpowiedzialność JST przed sądami administracyjnymi za czynności podejmowane  w związku z ustaleniem wysokości należnej dotacji i jej przekazaniem.
7.     Terminy roszczeń wynikających ze zobowiązań finansowych organu dotowanego i organu dotującego.
8.    Dostosowanie uchwał JST do obowiązującego prawa w zakresie rozliczenia dotacji - wzory zapisów  w uchwale.

Sesja trzecia– Zasady finansowania zadań oświatowych w roku 2019.
1.    Jak monitorować wykonanie zadań oświatowych i prawidłowo ustalić wzrost zadań oświatowych w celu pozyskania dodatkowej subwencji oświatowej?

 • definicja wzrostu zadań – 4 kroki przygotowania wniosku;
 • dokumentacja potwierdzająca wzrost zadań;
 • przygotowanie monitoringu kontrolnego pozyskiwanej subwencji i realizowanych zadań na rok 2020.


2.    Jak wdrożyć zasadę odrębnego rozliczenia środków przekazanych na organizację kształcenia specjalnego?

 • ustalenie wysokości dotacji przekazywanej na organizację kształcenia specjalnego dla każdej dotowanej jednostki oddzielnie;
 • jak rozliczyć dotację przekazaną na organizację kształcenia specjalnego - zapisy ustawowe i ich niejasny skutek prawny.
 • wzór pisma JST do organu dotowanego.


3.    Jak wdrożyć zasadę rozliczenia dotacji wykorzystanej na pokrycie kosztów osobowych z uwzględnieniem limitów wynagrodzeń i zasad zatrudniania?

 • limity wynagrodzeń pokrywanych z dotacji w 2019 r.;
 • zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników podstawą kwalifikowalności wydatków ponoszonych na wynagrodzenia;
 • wzór pisma JST do organu dotowanego.

  Metoda i forma prowadzenia zajęć:
  1.    Seminarium z elementami wykładu.
  2.    Kazuistyka problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Miejsce szkolenia

Hotel Silver
ul. Kopernika 97, Białystok

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha