zaproponuj szkolenia

Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp. Edycja I

25 listopad 2019 09:30-15:30

375 zł netto

PROWADZĄCY:
doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest wskazanie prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska MRPiPS oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.


ADRESACI:
Pracodawcy, pracownicy działów kadr, służb bhp oraz osoby wykonujące zadania służby bhp.


PROGRAM:
Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:
-    Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami grypy i wydać mu polecenie udania się do lekarza?
-    Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko grypie?
-    Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
-    Na jakich zasadach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych badań profilaktycznych?
-    Czy skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie ulega przedawnieniu?
-    Czy kontrolne badania lekarskie mogą być przeprowadzone w ostatnim dniu L-4?
-    Czy za czas niedopuszczenia do pracy z powodu przeciwskazań lekarskich pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia?
-    Czy wstępne szkolenie bhp można przeprowadzić przed zawarciem umowy o pracę?
-    Kto może prowadzić szkolenie bhp?
-    Czy pracodawca może narzucić pracownikowi służby bhp obowiązek przeprowadzenie pełnego szkolenia bhp?
-    W jakich sytuacjach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych i okresowych szkoleń bhp?
-    Zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy użytkownika w charakterze pracownika kodeksowego a obowiązek szkolenia bhp?
-    Czy szkolenie okresowe może trwać kilka dni?
-    Jaki jest przedmiotowy i podmiotowy zakres szkoleń z zakresu bhp prowadzonych w formie e-learningu?
-    Czy pracodawca może odmówić wydania nowej partii odzieży roboczej, jeżeli posiadana przez pracownika uległa zniszczeniu z jego winy?
-    Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej za czas nieświadczenia pracy?
-    Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik dostarczający L-4?
-    Do jakiego wieku dziecka kobieta może korzystać z przerw na jego karmienie piersią?
-    Czy zobligowanie pracownicy karmiącej dziecko piersią do pracy w trakcie przerwy na karmienie powoduje powstanie pracy nadliczbowej?
-    Jak ustalić wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik po paru godzinach przerwał pracę, udał do lekarza a następnie przyniósł zwolnienie lekarskie na parę dni, w tym również na dzień częściowo przepracowany?
-    Czy pracownik może powrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego?
-    Czy pracodawca jest zobligowany skierować na kontrolne badania lekarskie pracownicę, która przed porodem przebywała na ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim, a następnie po porodzie przez rok korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?
-    Czy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne i okresowe jeżeli w trakcie ponad 30-dniowego okresu nieobecności w pracy spowodowanego chorobą upływa termin ważności badań okresowych?
-    Czy pracodawca może odmówić zaakceptowania orzeczenia w przedmiocie badań profilaktycznych wydanego przez jednostkę medycyny pracy inną niż ta, z którą podpisał umowę w ramach służby medycyny pracy?
-    Czy pracodawca może wymagać przedłożenia przez pracownika wyników badań laboratoryjnych, czy psychologicznych?
-    Czy pracodawca może wprowadzić limit tzw. przerw fizjologicznych?
-    Kiedy pracodawca jest zobowiązany utworzyć palarnię?
-    Czy pracownik może palić e-papierosa na stanowisku pracy?
-    Czy przerwa „na dymka” może zostać odliczona od czasu pracy?
-    Czy dodatek dla niepalących pracowników może być uznany za przejaw dyskryminacji?
-    Czy pracodawca może wprowadzić tzw. przerwę lunchową (nie wliczaną do czasu pracy) wbrew woli załogi?
-    Na jakich warunkach pracownik może zostać poddany kontroli osobistej?
-    Czy pracodawca może prowadzić profilaktyczne kontrole alkomatem?
-    Cztery sposoby realizacji zadań służby bhp (przez pracodawcę, w trybie powierzenia dodatkowych obowiązków, przez specjalistę spoza zakładu, przez samą służbę bhp),
-    W jaki sposób zdobyć staż pracy potrzebny do zajmowania niektórych stanowisk w służbie bhp?
-    Jakim szkoleniom podlegają pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
-    Czy podczas 5-minutowej tzw. przerwy „ekranowej” pracownik ma obowiązek świadczyć pracę?
-    Czy pracownik ma obowiązek zwrotu dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, jeżeli w niedługim czasie po jego otrzymaniu zwalnia się z pracy?
-    Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensować koszt zakupu okularów korekcyjnych pracownikowi świadczącego pracę na laptopie?
-    Czy wypłata diety z tytułu podróży służbowej zwalnia z obowiązku zapewnienia posiłku regeneracyjnego?
-    Na jakiej podstawie pracodawca może nakazać pracownikowi zwiększenie dbałości
o higienę osobistą?
-    Czy pracodawca może pobierać od pracowników dane biometryczne na potrzeby zakładowego systemu rejestracji obecności i czasu pracy?
-    Czy podczas 15-minutowej przerwy śniadaniowej pracownik może opuścić zakład pracy
w celu udania się do punktu gastronomicznego w celu zakupu posiłku?
-    Czy pracodawca może zakazać spożywania posiłków na stanowisku pracy w sytuacji, gdy nie utworzył stołówki lub innego pomieszczenia socjalnego?
-    Czy pracodawca może wprowadzić zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywatnych przez telefony komórkowe?
-    Jakich prac nie może wykonywać pracownik tymczasowy?
-    W jaki sposób, w kontekście czasu pracy, rozliczane jest zwolnienie od pracy na święto niebędące polskim świętem ustawowym?
-    Czy pracownica może wymusić na pracodawcy zmianę oświetlenia ze „względów zdrowotnych” (jarzeniówki powodujące migrenę)?
-    Czy pracodawca może zakazać pracownicy wyznania islamskiego przychodzenia do pracy w czarczafie, burce, czy hidżabie?
-    Czy pracodawca jest zobowiązany umożliwić pracownikowi odmówienie modlitwy
w godzinach pracy (np. Muzułmanin) i jak to wpływa na czas pracy?
-    Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne, w sytuacji, gdy zachodzą ku temu przesłanki?
-    Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań kontrolnych?
-    Czy zleceniobiorcę należy poddać badaniom lekarskim i szkoleniu bhp?
-    Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę zawartości szafki pracownika?
-    Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika za surfowanie w internecie w godzinach pracy?
-    Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić monitoring stanowisk pracy?
-    Czy zapewnienie odzieży reprezentacyjnej (mundur, garnitur) spełnia wymóg zapewnienia odzieży roboczej?
-    Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przerywa ten urlop?
-    Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?
-    Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który w trakcie L-4 wziął ślub?
-    Czy w czasie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego pracownik ma obowiązek odpowiadania na korespondencję od pracodawcy (mail, SMS)?
-    Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek uzyskania jego uprzedniej zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika?
-    Czy pracodawca może powierzyć społecznemu inspektorowi pracy inną pracę na zasadach art. 42 § 4 KP?

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha