zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów

29 listopad 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, były pracownik Gminy Białystok - Zarządu Mienia Komunalnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendysta Uniwersytetu w Mariborze. Ukończył kursy Szkoły Prawa Niemieckiego organizowana przez Wydziałem Prawa Humboldt Universität zu Berlin oraz Summer School of American Law, organizowanego przez Michigan State University College of Law. Od 2012r. prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców oraz samorządów w ramach kancelarii. Od 2013 r. prowadzi szkolenia i wykłady dla stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorców oraz jst.


CELE SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie umów najmu i dzierżawy. Przedstawienie zasad konstruowania, zawierania i wypowiadania umów. Omówienie zapisów umownych, które powinny znaleźć się w każdej umowie. Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Praktyczna wiedza w zakresie konstruowania umów najmu i dzierżawy oraz prowadzenia postępowania sądowego. Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory umów najmu, dzierżawy i pozwu, odpowiedzi na pozew, wezwań do zapłaty, wypowiedzenia umowy, wyciągi z aktów prawnych oraz pism urzędowych. Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem sądów.


ADRESACI:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, zarządów mienia komunalnego oraz przedsiębiorstw zawierających umowy z jst. Inne zainteresowane osoby, np. z biur nieruchomości, firm konsultingowych, organizacji pozarządowych.


PROGRAM:
1. zawieranie umów
1.1. pełnomocnictwa, prokura, niewłaściwa reprezentacja
1.2. reprezentacja przedsiębiorców (spółki osobowe, kapitałowe, cywilne)
2. prawa i obowiązki stron
3. bezumowne korzystanie
4. inwestycje na gruncie gminy / nakłady na grunt a zakończenie umowy
5. zakończenie stosunku najmu / dzierżawy
5.1. wypowiedzenie
5.2. dziedziczenie, następstwo prawne strony umowy
5.3. nowe terminy przedawnienień roszczeń
6. nowe orzecznictwo
7. RODO w umowach.


 

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha