zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Urlopy i inne zwolnienia od pracy. Główne problemy, orzecznictwo SN, stanowiska MPiPS oraz PIP

02 grudzień 2019 09:30-15:30

375 zł netto

PROWADZĄCY:
doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.


CELE SZKOLENIA:
Szkolenie przybliżeni kluczowe kwestie związane z problematyką wszelkiego rodzajów urlopów przysługujących pracownikom oraz innych zwolnień od pracy.
Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego udzielania każdego z tych uprawnień pracowniczych.
Szkolenie jest przeprowadzane w formie wykładowo-warsztatowej. Poszczególne bloki tematyczne omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę.
W trakcie szkolenia analizie poddane zostanie najistotniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie zarządzania urlopami i innymi zwolnieniami od pracy w przedsiębiorstwie.


PROGRAM:
I. Urlop wypoczynkowy
1) Pierwszy urlop
2) Ustalanie wymiaru
a) staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobocia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy
b) wymiar etatu a wymiar urlopu
c) urlop uzupełniający
d) zmiana etatu a wymiar
e) wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców
3) Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP)
4) Urlop proporcjonalny
5) Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP)
6) Planowanie urlopu
a) kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP)
a) podział na części (art. 165 KP)
b) przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP)
- odwołanie z urlopu
7) Urlop na żądanie
8) Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim)
9) Szczególne regulacje urlopowe
a) urlop pracownika młodocianego
b) pracownicy niepełnosprawni
c) pracownicy tymczasowi
10) Zagadnienia szczególne
a) urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odbycia kontrolnych badań lekarskich
b) zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pracownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu
c) przestój a urlop wypoczynkowy
d) urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego
e) określenie wymiaru wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy
11) Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
12) Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

II. Urlop bezpłatny
1) Dwa tryby
a) na wniosek pracownika
b) z inicjatywy pracodawcy
2) Wpływ na uprawnienia pracownicze

III. Inne urlopy
1) Urlop szkoleniowy
a) komu przysługuje i jaki jest jego wymiar
b) z inicjatywy pracodawcy
2) Urlop doktoranta
a) przesłanki nabycia prawa do urlopu
b) fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia

IV. Zwolnienia od pracy
1) Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):
a) przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuższym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia)
b) przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (przypadek bliźniąt, dziecka pozamałżeńskiego; powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wyznaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracownika)
c) czy urlop okolicznościowy przysługuje:
 na ślub zakonny dziecka
 pogrzeb babci/dziadka małżonka
 byłego małżonka
 teściowej/teścia byłego małżonka
d) sposób usprawiedliwienia
e) wynagrodzenie za czas zwolnienia
2) Zwolnienie od pracy na dziecko
3) Przypadki określone w innych przepisach
a) badania i szkolenie bhp
b) opieka nad członkiem rodziny
c) powódź
d) dni na poszukiwanie pracy
e) działacze związkowi i SIP

V. Urlopy związane z rodzicielstwem
1) Macierzyński,
a) katalog osób uprawnionych
b) podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami
2) Rodzicielski
a) podział uprawienia pomiędzy rodzicami,
b) łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar
3) Wychowawczy
a) maksymalny wymiar i termin wykorzystania,
b) obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
 ochrona trwałości stosunku pracy
 wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego
4) Ojcowski
a) zasady korzystania
b) śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego
5) 2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia
a) podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców,
b) korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch różnych związków małżeńskich

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha