zaproponuj szkolenia

Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnych przepisów oraz w oparciu o wiedzę praktyczną

24 marzec 2020 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:

wykładowca z wieloletnim stażem pracy w administracji na stanowisku kierowniczym. Ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska i terenach zieleni (nadzór nad wykonawstwem prac dotyczących budowy i konserwacji terenów zieleni). Wykładowca przepisów dotyczących ochrony zieleni w jednostkach samorządowych, konsultant pracowników samorządowych. Od kilku lat wykłada przepisy ochrony zieleni w Akademii Rolniczej oraz w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentacje zdjęciową przygotowaną dla każdego omawianego artykułu.


ADRESACI:
Szkolenie skierowane do Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Marszałków Województw - zajmujących się ochroną zieleni, zarządów Zieleni Miejskiej, Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządców Dróg, wykonawców prac pielęgnacyjnych na drzewach, właścicieli sieci uzbrojenia terenu oraz osób fizycznych.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
1. wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przygotowany dla strony
2. wzór protokołu z wizji lokalnej wyznaczającej drzewa do usunięcia
3  wzory  sprzeciwu – 6 szt. uwzględniające  wszystkie możliwości
4. wzór postanowienia  o nałożeniu obowiązku uzupełnienia braków
5. wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu.  
6. wzór oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.
7. adnotacja urzędowa o milczącym załatwieniu sprawy.
8. wór wniosku o wydanie zezwolenia
9. wzór oświadczenia o tytule prawnym władania nieruchomością
10. wzór powiadomienia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnoty Mieszkaniowej
11. wzór oświadczenia o udostępnieniu  informacji przez  Spółdzielnię Mieszkaniową i Wspólnotę Mieszkaniową
12. wzór protokołu  z oględzin
13.wzór protokołu ze złomów i wywrotów
14.wzór decyzji negatywnej
15. wzór decyzji  bez warunku nasadzeń
16.wzór decyzji z warunkiem nasadzeń
17.wzór decyzji z opłatami odroczonymi na 3 lata
18.wzór decyzji z opłatami natychmiastowymi
19.wzór decyzji zmieniającej warunek ( art. 155 kpa)
20.wzór decyzji z pasa drogowego (uwzględnienie uzgodnienia z rdoś usunięcia drzew z pasów drogowych
21.wzór decyzji na  sieci uzbrojenia terenu
22. wzór decyzji  umarzającej opłaty po 3 latach
23. wzór postanowienia  o zawieszeniu postępowania z uwagi na gatunki chronione.


PROGRAM:
1.    Zdefiniowanie pojęć: tereny zieleni , drzewo, krzew, złom, wywrot, żywotność drzewa, zadrzewienie także w świetle usuwania drzew przez osoby fizyczne.
2.    Usuwanie drzew, krzewów z terenów parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu , parków narodowych , rezerwatów przyrody, z uwzględnieniem osób fizycznych.
3.    Usuwanie drzew/krzewów z obszaru Natura 2000 na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem osób fizycznych.
4.    Uzgadnianie usuwania drzew z pasów drogowych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
5.    Odstępstwa od wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów, w tym:
- zezwoleń na usuwanie drzew o określonych obwodach oraz krzewów o określonej powierzchni.
-brak zezwolenia dla osób fizycznych oraz w celu przewrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
6.    Omówienie procedur usuwania drzew/krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z uwzględnieniem rolników.
- zgłoszenie usunięcia drzewa/krzewu do organu właściwego
- postępowanie organu (wykonanie inwentaryzacji, spisanie protokołu)
- sprzeciw organu w formie decyzji administracyjnej ( kryteria sprzeciwu)
- postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia zgłoszenia
- zaświadczenie o braku sprzeciwu
- wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia
- uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu
7. Konsekwencje usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości po 5–ciu latach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – naliczenie opłat (współpraca z organem budowlanym)
8. Kontrola organu na podstawie art. 379 i art. 380 ustawy Prawo ochrony środowiska.
9. Prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosku właścicieli sieci, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy o nieuregulowanym stanie prawnym.
10. Ochrona gatunkowa w postępowaniu administracyjnym dot. usuwania drzew i krzewów.
11. Aktualne przepisy dotyczące usuwania drzew/krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
12. Zakres wniosku – elementy składowe, obwody drzew na wys. 5 i 130 cm, m2 krzewów określenie kompensacji przyrodniczej oraz omówienie projektu planu nasadzeń.
13.Nasadzenia zamienne lub przesadzenia wg określonej kompensacji przyrodniczej (procedura postępowania, wytyczne do ustalania nasadzeń zamiennych, przekazanie wiedzy praktycznej).
 14.Elementy składowe zezwolenia-obligatoryjne oraz z kompensacją przyrodniczą i przesadzeniem.
15. Rodzaje oraz kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym,
- zezwolenia bez i z warunkiem nasadzeń zamiennych i bez naliczania opłat
- zezwolenia z naliczeniem opłat w procesie inwestycyjnym.
 -zezwolenia z uwzględnieniem nowych nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy lub ich przesadzenie. Zasady naliczania opłat, odraczanie na okres 3 lat – wg wartości przyrodniczej, umarzanie po 3 latach, w procesie inwestycyjnym.
16.    Usuwanie złomów, wywrotów wg określonej procedury.
17.    Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie opłaty na raty, ustalanie w zezwoleniu terminu opłaty, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/
18.    Opłaty za usuwanie drzew/krzewów ( praktyczne ich funkcjonowanie, pomoc de minimis)
19.    Postępowania dotyczące nie naliczania opłat za usuwanie drzew/krzewów
20.    Nasadzenia zamienne w przypadku nie naliczania opłat za usuwane drzewa/krzewy i postępowania po 3 latach od nasadzenia.
21.    Uwzględnienie obwodów pni drzew i m2 krzewów do nienaliczania opłat
22.    Zabiegi pielęgnacyjne wg ustawy o ochronie przyrody oraz kodeksu cywilnego
23.    Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – rodzaje kar, strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie. Kary na terenach wpisanych do rejestru zabytków.
24.    Kary dla osób fizycznych
25.    Pojęcie zniszczenia i uszkodzenia drzew/krzewów
26.    Naliczanie kar za usuwanie drzew/krzewów bez zezwolenia, zniszczenie oraz uszkodzenie.
27.    Drzewa na granicy działek
28.    Uzytkowanie wieczyste a zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
29.    Omówienie art. 32 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 22 sierpnia 2018 r).
30.    Wyroki WSA i NSA dot. usuwania drzew/krzewów
31.    Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym.
30.Omówienie problemów występujących w praktyce
31.Odpowiedzi na pytania, indywidualne konsultacje.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha