zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Wywłaszczenia, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ograniczanie praw do korzystania z nieruchomości

11 październik 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).


CEL I KORZYŚCI Z WW. SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami i zasadami wywłaszczania nieruchomości na różne cele. Omówione również zostaną zagadnienia związane z koniecznością zwrotu wywłaszczonych uprzednio nieruchomości. Obok podstaw prawnych zwięźle zostaną przedstawione procedury tak aby jego uczestnicy po zakończeniu szkolenia mieli niejako modele postępowania w różnych sytuacjach i mogli z nich korzystać w przyszłości. Będzie to niewątpliwie praktyczna korzyść z uczestnictwa w szkoleniu. Ułatwi to działanie administracji ale i ułatwi zrozumienie innym uczestnikom trudnego zagadnienia i budzącego wiele emocji, bo dotykającego sfery praw i ujmowania lub ograniczania praw do nieruchomości jako składników majątku o dużej nierzadko wartości materialnej (częstokroć także sentymentalne)


ADRESACI:
Pracownicy administracji publicznej, zarządcy nieruchomości, projektanci i wykonawcy prac budowlanych. Ze szkolenia mogą także skorzystać pośrednicy w obrocie nieruchomościami, deweloperzy na rynku nieruchomości, zarządcy dróg publicznych, notariusze, biegli sądowi, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy, geodeci i inwestorzy na rynku nieruchomości. Także wszyscy inny zainteresowani tematyką nieruchomości, pozyskiwaniem ich na cele publiczne oraz ci ,którzy mogą być zainteresowani zwrotem wywłaszczonych nieruchomości.


PROGRAM:
1. Instytucja wywłaszczenia w polskim systemie prawnym.
2. Czym w istocie jest wywłaszczenie nieruchomości bądź jej części?
3. Wywłaszczenie jako forma ingerencji państwa w stosunki własnościowe.
4. Podstawowe cechy jakie wyróżniają wywłaszczenie od innych form ingerencji w prawa własności nieruchomości.
5. Wywłaszczenie jako legi generali w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami oraz inne podstawy prawne wywłaszczenia nieruchomości lub ich części.
6. Jakie nieruchomości mogą być przedmiotem wywłaszczenia.
7. Wydzielenia nieruchomości, procedury, podstawy prawne i praktyczne aspekty przygotowania przedmiotu objętego wywłaszczeniem.
a) Dopuszczalność podziału nieruchomości jako formy ograniczania praw do nieruchomości i pojęcie samej nieruchomości, podziały nieruchomości w tzw. „trybie rolnym” a podziały zatwierdzane decyzjami administracyjnymi, kompetencje organów administracji, podział administracyjny a podział sądowy.
b) Kto może wystąpić o podział nieruchomości, ustalanie stron postępowania ,jak prawidłowo powinien być sporządzony wniosek o podział, opiniowanie (postanowienie administracyjne) podziału, treść decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału, jakie elementy powinna zawierać mapa z projektem podziału?
c) W jaki sposób i jakim trybem podzielić nieruchomość położoną na terenach objętych różnymi funkcjami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?
d) Limit powierzchniowy 0,3000 ha ograniczający podziały nieruchomości ujęty w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami; warunek przeniesienia własności nieruchomości w ciągu 6 miesięcy.
e) Tryb postępowania przy wydzielaniu działek pod drogi publiczne w oparciu o art. 98 Ustawy o gn, przejęcie części działki „z mocy prawa”.
f) W jaki sposób przygotować decyzję administracyjną warunkową i co oznacza termin „dostęp do drogi publicznej”?
g) Podziały nieruchomości niezależnie od planu miejscowego w trybie art. 95 Ustawy.
h) Podziały nieruchomości zabudowanych budynkami.
i) Podziały w sytuacji braku planu miejscowego i decyzji o warunkach zabudowy, pojęcie tzw. „przepisów odrębnych”.
j) Wydzielenia nieruchomości pod tzw. cel publiczny, warunki jakie muszą zostać spełnione aby można było mówić o tzw. „celu publicznym”?
k) Podziały nieruchomości z urzędu.
l) Tzw. przyjęcie granic w trakcie podziału nieruchomości na podstawie ustawy z 1997r. oraz protokół z przyjęcia granic.
m) Podział nieruchomości a warunki usytuowania obiektów budowlanych, jakie są dopuszczalne odległości obiektów budowlanych od nowych projektowanych granic?
n) Podziały nieruchomości a nowe Prawo Wodne. Ustalenia granic wód a podziały działek ewidencyjnych.
o) Ograniczenia obrotu gruntami rolnymi, nowe regulacje ustawowe a tzw. podziały rolne nieruchomości, czy i jaki może być związek?.
p) Wpływ znowelizowanej Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego na procedowanie w sprawach o podział nieruchomości.
q) Wnioski, różne przykłady praktyczne podziałów nieruchomości, omówienie przykładów udostępnionych przez uczestników szkolenia, praktyczne rozwiązania.

8. Cele wywłaszczenia w ujęciu prawnym i praktycznym.
9. Pojęcia celu publicznego i użyteczności publicznej.
10. Akty prawne dotyczące wywłaszczeń.
11. Szczególne sposoby wywłaszczania nieruchomości – omówienie przypadków poza ustawą o gospodarce nieruchomościami.
12. Wykup części nieruchomości zbędnych do wywłaszczenia, ustalanie wysokości odszkodowań za wywłaszczane nieruchomości, nieruchomości zamienne.
13. Procedury wywłaszczeń step by step.
14. Skutki wywłaszczenia w sferze cywilnej i administracyjnej.
15. Przejęcie i zagospodarowanie wywłaszczonych nieruchomości.
16. Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
17. Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość.
18. Rozliczenia i waloryzacje kwot związanych z odszkodowaniami.
19. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
20. Wnioski, pisma, strony w postępowaniach wywłaszczeniowych oraz o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Koszty postępowań.
21. Zwroty nieruchomości wywłaszczonych a inwestycje publiczne i nakłady.
22. Zwroty nieruchomości wywłaszczonych a rezerwy terenu na cele publiczne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
23. Wywłaszczenia w kontekście szczególnych zasad przygotowania inwestycji drogowych i budowli przeciwpowodziowych oraz lotnisk i in. obiektów budowlanych.
24. Odmowa zwrotu, co oznacza termin zrealizowanie celu wywłaszczeniowego w prawie i praktyce.
25. Omówienie orzecznictwa w zakresie wywłaszczania i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości.
26. Omówienie praktycznych przykładów „z życia wziętych” , pytania i odpowiedzi na nurtujące zagadnienia.
27. Służebności jako ograniczenia w korzystania z nieruchomości.
a) służebności rzeczowe w tym służebność drogowa;
b) służebność przesyłu.
28. Prawo pierwokupu nieruchomości.
29. Opłaty adiacenckie.


 

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha