zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZMIANY - 2019

05 czerwiec 2019 09:00-14:00

395 zł netto

Informacje o prowadzącym:

Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.


Cel szkolenia:

Przedstawienie zagadnień związanych z ZFŚS.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką ZFŚS które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
a. możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
b. możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu
c. obniżenie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu
2. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
a. krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
b. osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
c. objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
d. jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
e. uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu
3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
a. na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
b. imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
c. pożyczki na cele mieszkaniowe
• zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
• oprocentowanie pożyczki
• skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty
4. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
a. sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
b. badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
c. na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
d. stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
e. czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
f. program 500+ a badanie sytuacji życiowej
5. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych
a. osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
b. co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych
c. wysokość odpisów w 2017 roku – zmiany od 01 stycznia 2018 r.?
d. wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
e. wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
f. o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
6. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
a. w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
b. metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
c. korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu
7. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
a. obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
b. czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
c. wybór przedstawiciela załogi pracowników
8. Komisje socjalne
a. zasady tworzenia komisji socjalnych
b. skład komisji
c. komisja socjalna jako organ opiniodawczy
d. komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.
9. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – zmiany od 01 stycznia 2018r.
a. paczki dla pracowników
b. bony towarowe
c. bilety i karnety dla pracowników,
d. zapomogi dla pracowników ; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania do kwoty 2 280 zł w danym roku – zmiany od 01 stycznia 2018 r.
e. wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
f. świadczenia dla emerytów i rencistów ; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł – zmiany od 01 stycznia 2018r.
g. dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
h. dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat ; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe zmiany od 01 stycznia 2018 r.
i. wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
j. rozliczenie imprez masowych – po wyroku TK z lipca 2014 r.
k. koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
10. POZOSTAŁE ZMIANY 2018
a. świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych – zmiany od 01 stycznia 2018r.


Informacje organizacyjne:

Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch. Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 15zł/os. Rezygnacji można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia. W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi. Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych proszę o przesyłanie zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel Sofia
Piłsudskiego 104, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha