zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2019 rok w jednostkach sektora finansów publicznych

17 luty 2020 10:00-15:00

365 zł netto

INFORMACJE O PROWADZĄCYM:
• wieloletni członek Kolegium RIO, biegły powoływany przez NIK do kontroli jednostek sektora finansów publicznych, audytor jednostek sektora finansów publicznych (uprawnienia Min.       Finansów Nr 57/2004: Dz. Urz. Min. Fin. Nr 19 z 2004 r. poz. 238),
• ekonomista, praktyk rachunkowości, od wielu lat wykładowca na wyższych uczelniach w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych,
• doświadczony wykładowca na kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.


 

ADRESACI:

Osoby zarządzające w jednostce, główni księgowi, pracownicy służb finansowo – księgowych.


 

CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie, zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy przez uczestników szkolenia w zakresie zasad poprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz poprawnego wykazywania danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w sprawozdaniach sporządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych zarówno państwowe, jak też samorządowe.


 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia pozyskają praktyczną wiedzę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w zakresie szczegółowej analizy rzetelności wykazywanych treści ekonomicznych w księgach rachunkowych oraz zasad obowiązujących w wykazywaniu danych w sporządzanej sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań z operacji finansowych i sprawozdań finansowych, w myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym szczegółowym uwzględnieniem danych wykazywanych w „Informacji dodatkowej”. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na analizę powiązań między różnymi rodzajami sporządzanych przez jednostki budżetowe sprawozdań (lub przyczyn braku tych powiązań).PROGRAM SZKOLENIA:


1. Ochrona księgowych i jednostek sektora finansów publicznych w nowej rzeczywistości prawno – podatkowej w związku ze zmianami przepisów prawa związanymi z uszczelnianiem rozliczeń po-datników z budżetem państwa (praktyczne wskazówki).
2. Zmiany w przepisach prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości ich wpływ na regula-cje w procedurach wewnętrznych, w tym w planie kont (ze szczególnym uwzględnieniem „Informa-cji dodatkowej”)`.
3 Ewidencja księgowa i wycena majątku trwałego, w tym środków trwałych i gruntów z uwzględ-nieniem Krajowych Standardów Rachańskości. Regulacje dla jednostek sektora finansów publicz-nych wynikające z innych Uchwał Komitetu Standardów Rachunkowości.
4. Urealnienie ksiąg rachunkowych na podstawie wyników inwentaryzacji. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji, w tym skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
5. Obowiązki w zakresie poprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem „okresu przejściowego”. Wykazywanie w ewidencji księgowej należności i zobowiązań krótko i długotermi-nowych, należności spornych, przedawnionych. Ewidencja księgowa należności i zobowiązań na przełomie roku: koszty i przychody w ujęciu memoriałowym, a kasowe wykonanie budżetu.
6. Ewidencja księgowa odsetek z tytułu nieterminowych płatności, przeksięgowanie różnic kurso-wych, zasady dokonywania odpisów aktualizujących na należności wątpliwe (ujęcie w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących wykorzystanych i rozwiązanych). Odmienne ujmowanie danych w sprawozdawczości budżetowej, sprawozdaniach z operacji finansowych oraz w sprawoz-daniu finansowym (bilansie).
7. Szczególne zdarzenia podlegające ewidencji na koniec roku, skutkujące rzetelnością ksiąg ra-chunkowych i wiarygodnością sporządzanych sprawozdań, między innymi podlegające na tworze-niu rezerw na prawdopodobne zobowiązania, rozliczaniu międzyokresowemu kosztów, zaliczaniu zdarzeń do przychodów przyszłych okresów.
8. Sprawozdania budżetowe - szczegółowe omówienie treści ekonomicznej poszczególnych pozycji sprawozdań. Omówienie najczęściej popełnianych błędów w sprawozdaniach o dochodach i wydatkach budżetowych.
9. Wykazywanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (stosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej, w tym z tytułu rozliczeń z funduszem alimentacyjnym).
10. Sprawozdawczość z operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN, Rb-UN, Rb-UZ): wykazywa-nie danych z ewidencji księgowej i innych źródeł w poszczególnych wierszach i kolumnach sporzą-dzanych sprawozdań. Szczególne znaczenie treści ekonomicznej wynikającej z poprawnego defi-niowania na koniec roku pojęcia „depozyty”.
11. Sprawozdawczość finansowa: powiązanie danych wykazanych w poszczególnych wierszach sprawozdań z ewidencją księgową. Analiza poprawności danych zgodnie z treścią ekonomiczną w powiązaniu między danymi ujętymi w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zmianach w funduszu. Zasady wykazywania danych w „Informacji dodatkowej” stanowiącej nowy element sprawozdań finansowych.
12. Omówienie wzajemnych powiązań między różnymi rodzajami sporządzanej sprawozdawczości budżetowej, finansowej i z operacji finansowych (lub braku tych powiązań pomimo wykazywania danych podobnej treści ekonomicznej),
13. Dokonanie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami. Konieczne procedury w jednostce sporządzającej sprawozdania łączne w stosunku do jednostek organizacyjnych sporzą-dzających sprawozdania jednostkowe.
14. Poprawiane stwierdzonych błędów w ewidencji księgowej i sprawozdawczości oraz możliwość dokonywania ich korekty przed zatwierdzeniem sprawozdań i po ich zatwierdzeniu z uwzględnie-niem zasad ujętych w Krajowych Standardach Rachunkowości.
15. Pytania i odpowiedzi

Miejsce szkolenia

Villa Pallas
ul. Żołnierska 4, Olsztyn

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha