zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł w nowej Ustawie PZP

13 wrzesień 2019 10:00-15:00

395 zł netto

Wykładowca: ukończył Studia Podyplomowe – Prawo zamówień publicznych oraz szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu obejmującego problematykę zamówień publicznych oraz funduszy UE; także w zakresie realizacji i kontroli projektów z dofinansowaniem środków UE. Od 15 lat związany z administracją publiczną – obecnie pracownik jednostki kontrolującej oraz doradca w firmach i JST, a od 13 lat trener, ekspert, doradca i konsultant zamówień publicznych specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych, kontroli administracyjnej projektów oraz funduszy unijnych. Wieloletni praktyk w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych i zamówień współfinansowanych ze środków UE zgodnie z ustawą PZP i Wytycznymi.


 

Cel szkolenia – szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi zasadami prawidłowego udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro. Ponadto szkolenie ma zapoznać uczestników z zasadami wydatkowania środków publicznych w sposób celowy

i oszczędny na przykładzie regulaminu zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz zapytania ofertowego.

 

Korzyści ze szkolenia – zdobycie wiedzy i umiejętności oraz sposobów praktycznego zastosowania przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych do 30 tys. euro. Wymierną korzyścią będzie również poznanie najczęściej występujących naruszeń przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych w kontekście przeprowadzanych kontroli.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają omawiane materiały szkoleniowe, w tym m.in.  przykład regulaminu zamówień do 30 tys. euro.

  

Adresaci - szkolenie skierowane jest do pracowników małych i średnich jednostek sektora finansów publicznych, ale również dla podmiotów prywatnych odpowiadających na potrzeby zakupowe dla tych jednostek.

  

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Podstawy prawne udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro - zestawienie przepisów wydatkowania środków publicznych.

 

2. Omówienie zmian w zakresie zamówień publicznych do 30 tys. euro, które przewidziane są w NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH tj. zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł.

 

3. Zasady zamówień publicznych do 30 tys. euro (zalecenia podmiotów kontrolnych).

 

4. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane a podział zamówień na części:

    -planowanie zamówień publicznych,

    -prawidłowe ustalenie szacunkowej wartość zmówienia,

    -szacowanie wartości zamówienia w zakresie wydatków z budżetu jednostki a wydatków z budżetu projektów dofinansowanych ze środków unijnych,

    - wartość zamówienia na roboty budowlane o wartości do 30 tys. euro,

    - ustalanie wartości zamówień nieplanowanych,

    - udzielanie zamówień wykonywanych w częściach do progu 30 tys. euro.

 

5. Procedury udzielania zamówień publicznycho wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy Pzp:

    - przykład regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz najczęściej spotykane procedury zamówień do 30 tys. euro,

    - tryby udzielania zamówień do 30 tys. euro – w zależności od struktury organizacyjnej, budżetu lub planu finansowego podmiotu oraz potrzeb Zamawiającego,

    - tryb udzielania zamówień do  np.: 5 000 zł lub 10 000 zł,

    - zasady przesyłania ofert oraz komunikacji Zamawiający - Wykonawca w świetle elektronizacji zamówień, negocjacje,

    - opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, kryteria oceny ofert, punktacja i wybór oferty   najkorzystniejszej a stosowania zasad konkurencyjności i równego traktowania wykonawcy,

    - zamówienia uzupełniające i dodatkowe w realizacji drobnych zamówień,

    - zasady udzielania zamówień nieplanowanych,

    - wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty w świetle procedury badania i oceny ofert oraz prawidłowe zasady unieważniania postępowań do 30 tys. euro.

 

6. Dokumentowanie zamówień publicznych do 30 tys. euro.

7. Umowa – forma pisemnej i może jednak inna forma; obowiązkowe elementy składowe oraz zmiany umowy.

8. Analiza nieprawidłowości i uchybień w zakresie zamówień do 30 tys. euro na podstawie kontroli przeprowadzonych w ostatnim roku.

9. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy PZP współfinansowane ze środków unijnych.

10. Dyskusja i odpowiedzi na pytania w trakcie i po zakończeniu szkolenia w zależności od potrzeb uczestników szkolenia.

 

Miejsce szkolenia

Hotel Scandic
Podwale Grodzkie 9, Gdańsk

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha