zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zarządzanie pasem drogowym. Zmiany w ustawie. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie zezwoleń. opłaty, kary, wykroczenia.

24 październik 2019 10:00-15:00

385 zł netto

PROWADZĄCY:

  • etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny
  • od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.)
  • wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich.
  • w latach 1998-2004 wykładowca i członek komicji egzaminacyjnej na specjalizacjach dla pracowników socjalnych i kierowników OPS
  • wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi,

 

ADRESACI SZKOLENIA:

  • Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz pracowników GDDKiA, powiatowych i wojewódzkich zarządów dróg

 


PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie zmian w ustawie o drogach publicznych wprowadzonych ustawą z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw:
• nowe zasady lokalizacji kanałów technologicznych,
• zasady instalowania w pasach drogowych punktów dostępu bezprzewodo-wego,
• wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót, budowlanych i zasady ustalania opłat,
• opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej,
• nowa wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
• możliwość zawarcia umowy z inwestorem określającej niższą stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego na realizację inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty,
• treść umowy z inwestorem,
• zasady postępowania w związku z uchyleniem art. 40f.
2. Podział dróg publicznych
3. Pojęcie pasa drogowego
4. Zarządzanie drogami publicznymi , zadania zarządców dróg
5. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych
6. Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym - rodo
7. Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym;
• zezwolenie na wykonanie zjazdu,
• zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym,
• uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
8. Wyrażanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym – urządzenia telekomunikacyjne .
9. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu –zasady naliczania opłat.
10. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń bez zezwolenia
11. Reklamy w pasie drogowym. reklamy wyborcze i postępowanie w sprawach nielegalnego umieszczania w pasie drogowym i po zakończeniu wyborów.
12. Elementy postępowania administracyjnego:
• czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe
• postępowanie odwoławcze,
• decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.
13. Postępowanie cywilne w zakresie zawierania umów na zajęcie pasa drogowego dróg niepublicznych.
14. Wykroczenia związane z ingerencją w pas drogowy i w sprawie reklam wyborczych.
15. Usuwanie drzew z pasa drogowego.

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha