zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości

03 październik 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (NeurolingwistyczneProgramowanie).


ADRESACI:
Pracownicy administracji samorządowej. osoby zajmujące się gospodarką nieruchomościami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, osoby zajmujące się najmem i dzierżawą, osoby zainteresowane praktycznymi aspektami gospodarowania prawem własności i użytkowania wieczystego, właściciele lokali, pracownicy biur obrotu nieruchomościami a także inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.


PROGRAM:
1. Gospodarowanie a zarządzanie nieruchomościami.
1.1.Porównanie pojęć gospodarowanie (gospodarka) a zarządzanie nieruchomościami.
1.2.Cele i zadania gospodarowania nieruchomościami.
1.3.Cele i zadania zarządzania nieruchomościami.
1.4.Zarządzanie i obrót nieruchomościami w kontekście toczących się postępowań o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu nieruchomości, zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub innych postępowań reprywatyzacyjnych oraz ewentualne roszczenia związane z zagospodarowaniem (zbyciem) nieruchomości w trakcie tych postępowań.

2. Pojęcie i podział zasobów nieruchomości.
2.1.Zasoby nieruchomości Skarbu Państwa.
2.2.Zasoby nieruchomości gminnych.
2.3.Zasoby nieruchomości powiatowych.
2.4.Zasoby nieruchomości wojewódzkich.
2.5.Nieruchomości, które nie wchodzą w zasób nieruchomości.
2.6.Zasoby nieruchomości SP, gminnych, powiatowych, wojewódzkich a Krajowy Zasób Nieruchomości.
2.7.Co oznacza pojęcie gospodarowania zasobem nieruchomości.
2.8.Plan wykorzystania zasobu, definicja i zawartość planu.
2.9.Tworzenie planu wykorzystania zasobu, formy planu.
2.10.Źródła danych do sporządzenia planu, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do stworzenia planu oraz jego prowadzenia.
2.11.Okres na jaki jest sporządzany plan i skutki jakie wywołuje jego utworzenie i wdrożenie.

3. W jaki sposób racjonalnie gospodarować zasobem jednostek samorządu terytorialnego – możliwości i procedury wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych.
3.1.Uchwały o gospodarowaniu.
3.2.Sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w posiadanie zależne.
3.3.Zawieranie umów cywilnoprawnych ze szczególnym uwzględnieniem umów dzierżawy, najmu i użyczenie, w tym rodzajów i zasadności stosowania zabezpieczeń wykonania umów (kaucje, kary umowne itp.),
3.4.Podstawy prawne i praktyczne aspekty dziedziczenia umów cywilnoprawnych w świetle przepisów ustaw kc. ugn i usg.,
3.5.Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
3.6.Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.
3.7.Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
3.8.Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości, waloryzacja opłat z różnych tytułów, rola operatów szacunkowych.
3.9.Prawidłowa gospodarka lokalami komunalnymi. Zadania gminy w zakresie zarządzania mieniem komunalnym.
3.10.Podziały nieruchomości gminnych.
3.10.1.Podziały w tzw. w trybie rolnym a podziały zatwierdzane decyzjami administracyjnymi;
3.10.2.Strony postępowania o podział nieruchomości, opiniowanie (postanowienie administracyjne) podziału, treść decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału, jakie elementy powinna zawierać mapa z projektem podziału?
3.10.3.W jaki sposób i jakim trybem podzielić nieruchomość położoną na terenach objętych różnymi funkcjami w planie?
3.10.4.Limit powierzchniowy 0,3000 ha ograniczający podziały nieruchomości ujęty w Ustawie o gospodarce nieruchomościami;
3.10.5.Tryb postępowania przy wydzielaniu działek pod drogi publiczne.
3.10.7.Co oznacza termin „dostęp do drogi publicznej”?
3.10.8.Wydzielenia nieruchomości pod tzw. cel publiczny.
3.10.Opłaty adiacenckie z różnych tytułów w gospodarowaniu nieruchomościami.
3.10.Prawo pierwokupu a pierwszeństwo w zakupie nieruchomości.
3.10.Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
3.10.Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie gospodarki jst i SP nieruchomościami stwierdzane w trakcie kontroli regionalnych izb obrachunkowych.

4. Sposoby pozyskiwania nieruchomości do zasobu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i Skarbu Państwa – m.in. komunalizacja, wywłaszczenie, nabycie na drodze cywilno-prawnej.

5. Modele zarządzania zasobem nieruchomości gminy (model bezpośredni, pośredni, zleceniowy).
5.1.Omówienie każdego z modeli ze wskazaniem ich mocnych i słabszych stron.
5.2.Dopasowanie modelu do danej jst.

6. Nadzór organów gminy nad wykorzystywaniem gminnego zasobu nieruchomości.
6.1.Kompetencje organów.
6.2.Sprawozdawczość i bieżący nadzór.
6.3.Rozliczanie umów.
6.4.Przegląd form nadzoru, ich skuteczności, sposobu wykonywania itd.

7. Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych w zakresie zarządzania mieniem komunalnym.
7.1.Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna.
7.2.Odpowiedzialność cywilna (w tym majątkowa).
7.3.Ubezpieczenia od odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych.

8. Prawidłowe ewidencjonowanie mienia gminnego – ewidencja nieruchomości (zawartość, forma, wykorzystanie danych z innych źródeł i in.), opis nieruchomości, dokumentowanie etc.


 

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha