zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA Szkolenie on-line

23 kwiecień 2021 09:00-13:00

270 zł netto


 

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania;
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail;
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze.

 

Informacje o prowadzącym
trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.

Cel:

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z ewidencją czasu pracy zatrudnionych pracowników. Nieznajomość tych zasad naraża  pracodawców na dodatkowe  zbędne koszty związane z ewentualnymi sporami  sądowymi,  czy też wynikające  z zaleceń pokontrolnych  uprawnionych organów.

Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy.

 

W programie szkolenia uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Korzyści:

Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące czasu pracy pracowników.

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami ewidencjonowania czasu pracy;
  • poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
  • nabędą umiejętności praktycznego przygotowywania harmonogramu czasu pracy

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów,  pism  które można wykorzystać w bieżącej pracy.   

 

Adresaci:

szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

  

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy
2. Systemy czasu pracy
a. rodzaje systemów czasu pracy
b. ograniczenia w stosowaniu poszczególnych systemów czasu pracy
3. Zasady realizowania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej
a. Polecenie pracy zdalnej/regulamin pracy zdalnej
b. Dokumentowanie pracy zdalnej
c. Ewidencjonowanie czasu pracy zdalnej
d. Wady i zalety pracy zdalnej
e. Praca zdalna a przepisy prawa pracy
f. Praca zdalna – stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy
4. Obliczanie wymiaru czasu pracy a rozkład czasu pracy
5. Praca w godzinach nadliczbowych
a. pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
b. rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
6. Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy
7. Dyżur pracownika a stan gotowości do pracy
8. Podróż służbowa
9. Praca w porze nocnej i w niedziele i święta
10. Czas pracy pracowników zarządzających
11. Czas pracy niepełnoetatowców
- wymagane zapisy w umowach o pracę
12. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
a. norma dobowa
b. norma tygodniowa
c. przerwy w pracy zaliczane i nie zaliczane do czasu pracy
d. urlop pracownika niepełnosprawnego
13. Czas pracy pracownic ciężarnych
a. obowiązek dostosowania stanowiska pracy
b. przerwy w pracy zaliczane do czasu pracy
14. Czas pracy pracowników – rodziców/opiekunów
a. czas pracy pracownika wychowującego dziecko w wieku do lat 4
b. czas pracy pracownika wychowującego dziecko w wieku do lat 8
c. czas pracy pracownika wychowującego dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
15. Czas pracy pracowników młodocianych
16. Bezwzględny zakaz zlecania pracy dla pracowników w poszczególnych grupach pracowniczych
17. Ewidencja i dokumentowanie czasu pracy
- informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
18. Wyjścia prywatne pracowników
19. Odpowiedzialność za naruszenie przez pracodawcę przepisów o czasie pracy
20. Pytania


Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism, które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha