zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Decyzje i czynności procesowe w czasie trwania ograniczeń w stanie epidemii COVID19 w postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunków i ewidencji ludności - online

26 maja 2021 10:00-14:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
- Pracownicy zapoznają się z regulacjami ustawy o ewidencji ludności w kontekście ograniczeń procesowych w stanie epidemii COVID19. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów. Szczegółowe omówienie każdego etapu postępowania administracyjnego zwłaszcza przy wymeldowaniu.
- W trakcie szkolenia ponadto, omówione zostaną wszystkie czynności procesowe, jakie winny być wykonywane w okresie stanu epidemii.


ADRESACI:
- Pracownicy urzędów gmin i miast.


PROGRAM:
1. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:
- wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
- doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
- ograniczenia w udziale w stron w postępowaniu,
- uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
- ograniczenia w wydawaniu decyzji ,
- postępowanie dowodowe w dobie epidemii.
- konsekwencje wstrzymania biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia sprawy;
- Przewlekłość.
2. Elementy postępowania administracyjnego:
- Nowe zasady postępowania - rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony, zasady równego traktowania i transparentności
- Wszczęcie postępowania – tryb i skuteczność dokonanych czynności,
- bezczynność i przewlekłość, PONAGLENIE,
- Doręczenia ze szczególnym uwzględnieniem doręczeń dla osób nieobecnych i nieznanych z miejsca pobytu oraz przebywających za granicą,
- poświadczania za zgodność dokumentów ,
- Przedstawiciel dla osoby nieobecnej – procedura ustalania,
- Postępowanie dowodowe – zasady przesłuchiwania świadków i stron, oględziny,
- Decyzja administracyjna – składniki,
- Postępowanie odwoławcze, nowe zasady postępowania dowodowego w II instancji,
- instytucja zrzeczenia się odwołania,
- Wzruszanie ostatecznych decyzji – stwierdzanie nieważności, wznowienie postępowania
3. Zamieszkanie a pobyt stały – zakres pojęć, różnice.
4. Etapy procesowe dokonywania czynności zameldowania.
- składanie wniosku,
- potwierdzanie przebywania w lokalu przez osobę uprawnioną,
- pojęcie tytułu prawnego do lokalu,
- potwierdzanie przebywania w lokalu przez organ administracji,
5.Przesłanki wymeldowania osoby z pobytu stałego – zakres i okoliczności – Nowe brzmienie przepisów
- strona postępowania,
- przesłanki wymeldowania.
6. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień na tle orzecznictwa naczelnego Sądu Administracyjnego.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha