zaproponuj szkolenia

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 września 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.

20 maj 2021 10:00-13:30

270 zł netto

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
    " Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

Prowadzący:

Praktyk, pracownik samorządowy z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem oświatą,  autorka szkoleń,  opracowań i publikacji z zakresu prawa oświatowego (m.in. współautorka Komentarza do ustawy o systemie oświaty Wydawnictwa C.H.Beck, Warszawa 2016r.), doświadczona trenerka. Od 11 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji samorządowej, dyrektorów jednostek oświatowych, nauczycieli, radnych, pracowników administracji szkół obejmujące zagadnienia z zakresu przepisów ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy  o finansowaniu zadań oświatowych, a także ochrony danych osobowych.

 

Adresaci:  Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin oraz  centrów usług wspólnych zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

 

Korzyści ze szkolenia: Uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w obowiązującym stanie prawnym.
3. Zmiany w artykule 122 ustawy Prawo oświatowe, wprowadzone od 1 września 2019r., w tym zmiana wysokości dofinansowania oraz zmiany w zakresie egzaminowania młodocianych pracowników.
4. Zmiana definicji rzemieślnika – od 1.01.2020r.
5. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników, realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem, z uwzględnieniem przepisów przejściowych
6. Przesłanki warunkujące uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika -zmiany w zakresie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, obowiązujące od 1 września 2019r.
7. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19, a prawo pracodawcy do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
8. Różnica w warunkach przyznawania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.
9. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc
de minimis :
1) co dalej z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis?
2) obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis – omówienie formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
3) dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze
pomocy de minimis,
4) sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de minimis,
5) upublicznianie informacji o udzieleniu pomocy publicznej.
10. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej.
11. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
12. Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
13. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o przyznanie pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, w świetle RODO.

 

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha