zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 września 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.

22 październik 2021 10:00-13:30

270 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  " Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

Prowadzący:

Praktyk, pracownik samorządowy z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem oświatą,  autorka szkoleń,  opracowań i publikacji z zakresu prawa oświatowego (m.in. współautorka Komentarza do ustawy o systemie oświaty Wydawnictwa C.H.Beck, Warszawa 2016r.), doświadczona trenerka. Od 11 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji samorządowej, dyrektorów jednostek oświatowych, nauczycieli, radnych, pracowników administracji szkół obejmujące zagadnienia z zakresu przepisów ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy  o finansowaniu zadań oświatowych, a także ochrony danych osobowych. 

Adresaci:  Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin oraz  centrów usług wspólnych zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia. 

Korzyści ze szkolenia: Uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie objętym tematyką szkolenia. 

PROGRAM SZKOLENIA 

 1. Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 2. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w obowiązującym stanie prawnym.
 3. Zmiany w artykule 122 ustawy Prawo oświatowe, wprowadzone od 1 września 2019r., w tym  zmiana wysokości dofinansowania oraz zmiany w zakresie egzaminowania młodocianych pracowników.
 4. Zmiana definicji rzemieślnika – od 1.01.2020r.
 5. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem,    z uwzględnieniem orzecznictwa wydanego w okresie przejściowym.
 6. Przesłanki warunkujące uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika -zmiany w zakresie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu,  obowiązujące od 1 września 2019r.
 7. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19, a prawo pracodawcy do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 8. Odmowa udzielenia pomocy publicznej w sytuacji naruszenia przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzonych w czasie stanu epidemii.
 9. Różnica w  warunkach przyznawania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.
 10. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc

           de minimis :

1)      co dalej z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z  dnia 18 grudnia     2013 r. w   sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o  funkcjonowaniu Unii   Europejskiej do pomocy de minimis?

2)      obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis – omówienie formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

3)      dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze

            pomocy de minimis,

4)      sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de   minimis,

5)      upublicznianie informacji o udzieleniu pomocy publicznej.

 1. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej.
 2. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 3. Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o przyznanie pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, w świetle RODO.

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha