zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Dokumentacja pracownicza i prowadzenie akt osobowych z uwzględnieniem zmian związanych ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych

31 maj 2019 10:00-15:00

365 zł netto


Prowadzący szkolenie:
trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


Cele szkoleniowe:
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi oraz zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres szkolenia uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki. Poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy. Zapoznają się również z zasadami praktycznego przygotowywania harmonogramów czasu pracy dla pracowników w różnych systemach czasu pracy. Nabędą umiejętności praktycznego przygotowania świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.


Program:
Akta osobowe:
• Obowiązek prowadzenia akt osobowych
• Zakres akt osobowych: dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia i ustaniem – uwagi ogólne
• Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
• Zasady przechowywania akt osobowych pracowników
• Skutki braku lub nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej – orzecznictwo sądowe
Dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
• Prawo pracodawcy do informacji o kandydacie na pracownika – jakich informacji pracodawca może domagać się od pracownika, jak wyegzekwować obowiązek dostarczenia dokumentów
• Rodzaje dokumentów
Dokumenty związane ze stosunkiem pracy:
• Treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, ich specyfika
• Aneksy do umowy o pracę
• Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
• Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika
• Umowa o zakazie konkurencji
Zmiana warunków pracy i płacy:
• Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy
• Porozumienie a wypowiedzenie zmieniające
• Zmiana regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania i układu zbiorowego
a wypowiedzenie warunków pracy i płacy
Ewidencja czasu pracy:
• Harmonogram czasu pracy
• Jak tworzyć i prowadzić ewidencję czasu pracy
• Ewidencja pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy oraz pracownika zarządzającego
• Zasady przechowywania dokumentacji czasu pracy pracownika
Rozwiązywanie umów o pracę:
• Sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę
• Treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz porozumienia stron
• Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
• Bieg terminu okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
• Konsultacja rozwiązania umowy ze związkami zawodowym
Świadectwo pracy:
• Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść
• Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę
• Sprostowanie świadectwa pracy
Zmiany wprowadzone ustawa z dnia 10 stycznia 2018 o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
Archiwizacja dokumentacji.
Udostępnianie dokumentów pracownikowi i osobom trzecim np. radnym instytucjom kontroli.

Miejsce szkolenia

Biurowiec Delta
ul. Towarowa 35, Poznań

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha