zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje a COVID-19 Szkolenie on-line

26 luty 2021 09:00-12:00

280 zł netto

 

Trener prowadzący szkolenie

Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego  i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

 

Cele i korzyści ze szkolenia

 

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji podmiotowej, przedmiotowej i celowej. Omówione zostaną również czynności związane: z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej,  pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem.

 

Adresaci

 

Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

 

Szczegółowa tematyka szkolenia

 

I. Dotacje podmiotowe

 • definicja
 • podstawa prawna udzielenia
 • czy wymagana jest umowa
 • czy należy je rozliczać
 • dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – co kontrolować, jak rozliczać
 • wzór zarządzenia wójta, burmistrza itp. w sprawie rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych przez jst instytucjom kultury.

II. Dotacje przedmiotowe

 • definicja
 • podstawa prawna udzielenia
 • sposób kalkulacji
 • wymagane dokumenty
 • czy stosujemy wymagania art. 250 ustawy o finansach publicznych
 • rozliczanie

III. Dotacje celowe

 • podstawa prawna
 • wymagane dokumenty
 • kiedy stosujemy unormowania art. 250 ustawy o finansach publicznych

IV. Dotacje dodatkowe zagadnienia:

 • odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • wyjaśnienie kiedy mamy do czynienia z: dotacją pobraną w nadmiernej wysokości, bez podstawy prawnej, niewykorzystaną, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

V. Rozliczanie dotacji celowych na przykładzie dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • umowa i jej postanowienia
 • kontrola
 • praktyczne przykłady rozliczania dotacji  – z uwzględnieniem rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań:

VI. Dotacje celowe dla OSP

 • podstawa prawna
 • czy jest wymagana oddzielna uchwała organu stanowiącego
 • ważne postanowienia umowy - czy stosujemy unormowania art. 250 czy art. 221 ustawy o finansach publicznych
 • rozliczanie przykładowe dokumenty

VII. Dotacje celowe na promocje jst - podstawa prawna

VIII. Dotacje dla żłobków prywatnych – wzór uchwały

IX. Dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc między jst oraz powierzenie i przyjęcie zadań.

X. Dotacje celowe w oparciu o przepisy ustawy o sporcie

 1. Podstawa i zakres dopuszczalnego finansowania
 2. Tryb udzielania dotacji
 3. Najczęstsze nieprawidłowości

XI. Dotacje, a COVID-19

 1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.
 2. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha