zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola, w tym dotacje na pomoc między jst oraz powierzanie i przejmowanie zadań

12 czerwca 2024 10:00-14:30

350 zł netto

Forma realizacji szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

Prowadzący: 
Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki

Cele i korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji podmiotowej, przedmiotowej i celowej. Omówione zostaną również czynności związane: z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem. 

Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

Szczegółowa tematyka szkolenia

I. Dotacje podmiotowe
• definicja
• podstawa prawna udzielenia
• czy wymagana jest umowa
• czy należy je rozliczać
• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – co kontrolować, jak rozliczać
• wzór zarządzenia wójta, burmistrza itp. w sprawie rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych przez jst instytucjom kultury.


II. Dotacje przedmiotowe
• definicja
• podstawa prawna udzielenia
• sposób kalkulacji
• wymagane dokumenty
• czy stosujemy wymagania art. 250 ustawy o finansach publicznych
• rozliczanie

III. Dotacje celowe
• podstawa prawna
• wymagane dokumenty
• kiedy stosujemy unormowania art. 250 ustawy o finansach publicznych

IV. Dotacje dodatkowe zagadnienia:
• odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
• wyjaśnienie kiedy mamy do czynienia z: dotacją pobraną w nadmiernej wysokości, bez podstawy prawnej, niewykorzystaną, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

V. Rozliczanie dotacji celowych na przykładzie dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
• umowa i jej postanowienia
• kontrola
• praktyczne przykłady rozliczania dotacji – z uwzględnieniem rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań:

- odpowiedź na pytanie: jeśli w rozliczeniu występują wydatki z przed umowy i po umowie to czy one oznaczają dotację pobraną w nadmiernej wysokości, niewykorzystaną czy wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem?
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
- zwrot dotacji w sytuacji niedozwolonego przesunięcia poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do umowy.
- zwrot dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
- zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
- rozliczanie dotacji wg rezultatów realizacji zadania publicznego

VI. „Małe dotacje” - ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

• rodzaje zlecanych zadań
• procedura udzielania małej dotacji
• brak przekazania przez beneficjenta na realizację zadania publicznego w deklarowanej wysokości środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego – czy należy wtedy zwrócić całą dotację?

VII. Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

• jakie rodzaje dotacji można przekazywać dla OSP
• podstawa prawna
• zakres finansowania
• czy jest wymagana oddzielna uchwała organu stanowiącego
• ważne postanowienia umowy - czy stosujemy unormowania art. 250 czy art. 221 ustawy o finansach publicznych
• rozliczanie przykładowe dokumenty

VIII. Dotacje celowe na promocje jst - podstawa prawna

IX. Dotacje dla żłobków prywatnych – wzór uchwały

X. Dotacje udzielane przez jst na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
• podstawa prawna
• podmioty mogące otrzymać dotacje
• wybrane postanowienia uchwał organów stanowiących jst na przykładzie dotacji na wymianę ogrzewania budynków – wzór uchwały organu stanowiącego
• wybrane postanowienia uchwał organów stanowiących jst na przykładzie dotacji dotyczącej „małej retencji – łapanie deszczówki” – wzór uchwały organu stanowiącego
• różne interpretacje odnośnie uregulowania sprawy kontroli przez jst wykorzystania dotacji przez beneficjentów

XI. Dotacje przekazywane przez jst dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

XII. Dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc między jst oraz powierzenie i przyjęcie zadań.

1. Pomoc między jst – przekazanie środków w formie dotacji celowej
• podstaw prawna
• na co zwrócić szczególną uwagę sporządzając umowę
• czy stosujemy unormowania art. 250 ustawy o finansach publicznych
• przykłady pomocy
• wzór uchwały organu stanowiącego
2. Powierzanie i przyjmowanie zadań między jst – przekazanie środków w formie dotacji celowej
• podstaw prawna
• porozumienie
• czy stosujemy unormowania art. 250 ustawy o finansach publicznych
• przykłady powierzania zadań
• wzór uchwały organu stanowiącego

XIII. Dotacje celowe w oparciu o przepisy ustawy o sporcie
1. Podstawa i zakres dopuszczalnego finansowania
2. Tryb udzielania dotacji
3. Najczęstsze nieprawidłowości

XIV. Udzielanie przez jst dotacji np. parafii ze środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1. Podstawa prawna z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
2. Kto udziela dotacji - organ wykonawczy czy stanowiący?
3. Wzór uchwały organu stanowiącego

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha