zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

KARY ZA USUNIĘCIE I ZNICZCZENIE DRZEW I KRZEWÓW - online

21 październik 2021 10:00-14:00

250 zł netto

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE NA PRZYKŁADACH.

PROWADZĄCY:

• radca prawny, od 1995 r. obsługa urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.)
• Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.
• wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych w Polsce m. in. Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie, SOWID w Katowicach, LCES w Gorzowie Wielkopolskim, ROS w Bydgoszczy, PCS w Gdańsku, oraz ośrodkach w Rzeszowie, Wrocławiu, Koszalinie i Łomży a także Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Białymstoku, Warszawie, Szczecinie i Kielcach. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych; Formy organizowania szkoleń- wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne, konsultacje.
• W latach 1998- wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych.
• Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego.
• Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi,


ADRESACI:

Szkolenie dla pracowników urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, pracowników konserwatora przyrody        


PROGRAM:

1.System ochrony zieleni - w tym drzew i krzewów - zasady reglamentacji usuwania drzew o krzewów:
• zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów,
• zgłoszenia usunięcia drzew,
• usuwanie i ochrona drzew i krzewów na podstawie przepisów odrębnych.
• wyłączenia z systemu zezwoleń i zgłoszeń.
2. Pojęcie deliktu administracyjnego na tle wykroczeń i występków. Definicja i charakter kary administracyjnej.
3. Rodzaje kar administracyjnych w ustawie o ochronie przyrody:
• usunięcie drzewa i krzewu,
• usunięcie bez zgody posiadacza,
• usunięcie bez dokonania zgłoszenia lub przed terminem milczącej zgody,
• zniszczenie drzew i krzewów.
• uszkodzenie drzew.
4. Adresaci kar za administracyjnych - ustalanie sprawcy i zobowiązanego.
5. Status drzew na terenach chronionych przyrodniczo. Pomniki przyrody.
6. Przesłanki i parametry ustalenia kary - sposoby wyliczenia kwoty kary. Możliwości odstąpienia od nałożenia kary administracyjnej.
7. Wyłączenie odpowiedzialności - stan wyższej konieczności.
8. Postępowanie administracyjne w sprawach nałożenia kary:
• wszczęcie postępowania,
• strony i pełnomocnicy, uprawnienia, udział w postępowaniu,
• postępowanie wyjaśniające i dowodowe: oględziny, opinie biegłych, świadkowie,
• kształtowanie decyzji administracyjnej.
9. Możliwości obniżenia kar administracyjnych - odroczenie terminu płatności. Odsetki za zwłokę.
10. Terminy przedawnienia kar administracyjnych:
• nakładania kar
• egzekucji kar wymierzonych,
11. Ulgi - możliwości umorzenia kary lub rozłożenia na raty.
12. Postępowanie egzekucyjne w przypadku nieuiszczenia kary administracyjnej.
13. Omówienie orzecznictwa sądowego.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha