zaproponuj szkolenia

KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – aktualne problemy w 2024 r.

22 lipca 2024 09:00-12:00

360 zł netto

Informacje organizacyjne:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

WYKŁADOWCA: doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Korzyści ze szkolenia

• Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem KZP po zmianach
• Omówienie zmienionych przepisów prawnych
• Poznanie nowych praktycznych konsekwencji zmian w zakresie KZP
• Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz KZP

Profil uczestnika:
• Członkowie zarządu, komisji rewizyjnych KZP
• Pracownicy działów księgowości,
• Pracownicy rozliczających KZP
• Członkowie KZP

Program szkolenia:

1. Dokumenty związane z KZP - przykłady:
a) Gospodarka finansowa KZP: fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy, rezerwowy, zapomogowy, inne;
b) Plan kont i zasady księgowań;
c) Dokumenty księgowe, w tym wyciągi bankowe, wydatki KZP
d) Polityka rachunkowości KZP
e) Przykładowe księgowania;
f) Instrukcja obiegu dokumentów;
g) Dokumenty Walnego Zebrania: uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe ( przykładowy wzór ).
h) Dokumenty Zarządu: uchwała przedkładana walnemu zebraniu członków do zatwierdzenia sprawozdania finansowego ( przykładowy wzór ).

2. Sprawozdanie finansowe za 2023 r. – elementy obowiązkowe po zmianach;
a) bilans ( przykładowy wzór ).
b/ rachunek zysków i strat – czy powinien być wypełniany jeżeli zakład pracy zobowiązany jest do pokrywania kosztów związanych z działalnością KZP ?
c/ informacja dodatkowa ( przykładowy wzór ).
d/ inwentaryzacja na koniec roku: czy obowiązkowa dla: kasy, środków trwałych itp. ? ( przykładowe wzory ).
e/ protokół komisji rewizyjnej ( przykładowy wzór ).
f/ inne dokumenty wymagane ustawami ( przykładowy wzór );
i) Terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego.
j) Czy zatwierdzone sprawozdania finansowe podlegają wysłaniu do KRS-u lub innej instytucji ?

3. Funkcjonowanie KZP po zmianach:
a) Organy KZP i ich obowiązki: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Walne zebranie członków lub delegatów;
b) Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków i osób uposażonych;
c) Współpraca z Pracodawcą – zasady;
d) Umowa z pracodawcą – przykładowe uregulowania;
e) Organy kontrolujące KZP: związki zawodowe, pracodawca
f) Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?;
g) Wynagrodzenie za prowadzenie spraw KZP – czy przysługuje?

4. Druki funkcjonujące w związku z działaniem KZP:
a) Statut KZP i jego zmiany;
b) Deklaracja przystąpienia do KZP;
c) Wniosek o udzielenie pożyczki;
d) Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków i osób uposażonych;
e) Wniosek o wykreślenie się;
f) Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne;
g) Wniosek o częściowe wycofanie wkładów – czy obowiązkowy druk?
h) Informacje o stanie konta – kto i kiedy przekazuje?

5. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania KZP:
a) Dokumenty papierowe a elektroniczne zasady wprowadzania
b) Zasady związane z RODO;
c) Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.
a) Zdolność sądowa KZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
b) Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie KZP;
c) Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do KZP;
d) Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia KZP;
e) Zadłużenia członków KZP – coraz większy problem praktyczny;
f) Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w KZP;
g) Zajęcia komornicze wkładów członków KZP

6. Pytania uczestników.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha