zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II

02 październik 2019 09:00-15:30

495 zł netto

Cel szkolenia:
Wskazanie uczestnikom prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy.
Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy.
Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.


Adresaci szkolenia:

- pracodawcy i pracownicy,
- osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową,
- pracownicy służby BHP oraz osoby wykonujące jej zadania,
- osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu będącej przedmiotem szkolenia.


Informacje o prowadzącym: 

- doktor nauk prawnych,
- wieloletnie doświadczenie w Państwowej Inspekcji Pracy,
- wykładowca, szkoleniowiec,
- były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
- autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
- laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozu-miałym i klarownym językiem,
- biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzyna-rodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadcze-nia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


PROGRAM SZKOLENIA

 Czy umowa o pracę, którą ZUS uznał za pozorną (np. umowa zawarta z pracownicą w za-awansowanej ciąży) jest ważna i wywołuje skutki prawne w sferze uprawnień pracowni-czych?
 Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukoń-czeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę?
 W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody?
 Czy pracodawca może wprowadzić zakaz ujawniania wysokości własnego wynagrodzenia za pracę?
 Jak długo trwa ochrona pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieo-becności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt1b KP)? Czy kolejne L-4 po upływie 182 dni wydłuża czas jej trwania?
 Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może refinansować zakup socze-wek kontaktowych?
 Jakie okoliczności mogą zostać uznane za „obiektywne przyczyny” uzasadniające niesto-sowanie przepisów limitujących zawieranie umów o pracę na czas określony (art. 251 § 4 pkt 4 KP)?
 Limit umów na czas określony przy równoczesnym zatrudnieniu,
 Czy umowę o pracę zawartą na długi czas przed terminem podjęcia pracy należy rozwią-zać, jeżeli pracownik nie stawił się do pracy i czy należy w takiej sytuacji wydać mu świa-dectwo pracy?
 Czy w umowie o pracę można wskazać np. 1 stycznia, 1 maja lub 1 listopada jako dzień rozpoczęcia pracy w zakładzie pracy, który jest objęty zakazem pracy w święto?
 Czy pracodawca może zabronić używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słuchaw-ki?
 Czy śmierć dziecka przerywa urlop ojcowski lub uniemożliwia jego wykorzystanie, jeżeli dziecko zmarło przed jego rozpoczęciem?
 Czy dyżur pod telefonem komórkowym jest traktowany jak dyżur w domu? Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem musi w jego trakcie przebywać w domu?
 Jak ustalić liczbę dni/godzin zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 Czy można pracownika poddać szkoleniu bhp przed zawarciem umowy o pracę?
 W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
 Które umowy o pracę na czas określony ulegną przekształceniu w umowy na czas nieo-kreślony w 2018 roku?
 Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
 Czy można dokonać potrącenia ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS oraz z diet z tytułu po-dróży służbowej?
 Czy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownik podlega profilaktycz-nym badaniom okresowym i okresowym szkoleniom bhp?
 Jak dokonać potrącenie z wynagrodzenia za pracę i dodatkowego składnika wypłaconego w tym samym miesiącu?
 Jakie zdarzenie można uznać za „awarię” uzasadniającą polecenie pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 pkt 1 KP)?
 Czy podczas L-4 z adnotacją „chory może chodzić” pracownik jest zobowiązany przebywać w miejscu zamieszkania?
 Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, któ-rego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
 Czy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 361 KP pracownik ma pra-wo do zasiłku dla bezrobotnych za skrócony okres wypowiedzenia?
 Czy pracownik otrzymujący odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji trwają-cej po ustaniu stosunku pracy ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
 Czy w komórce organizacyjnej służby bhp może być zatrudniony więcej niż 1 główny spe-cjalista ds. bhp?
 Czy pracownik musi zwrócić dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS jeżeli jego urlop zo-stał przerwany i nie trwał dłużej niż 14 dni?
 Czy choroba pracownika przypadająca w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę powoduje konieczność wyznaczenia dodat-kowego dnia wolnego od pracy?
 Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia defibrylatora?
 Jaki jest zakres profilaktycznych badań lekarskich pracownika, który sporadycznie używa samochodu do celów służbowych?
 Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiąz-ków pracowniczych,
 Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowni-czych w kraju?
 Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej za czas nieświadczenia pracy?
 Czy szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe (nie-behapowskie) wlicza się do czasu pracy i czy pracownik może odmówić wzięcia w nim udziału?
 Czy wyjście prywatne może trwać cały dzień?
 Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym?
 Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może zapewnić szkła kontaktowe?
 Jak prawidłowo ustalić comiesięczny termin wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług?
 Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za przedmioty pozostawione przez pracownika w szatni bądź samochód pozostawiony na służbowym parkingu?
 Czy pracownicy tymczasowi są uwzględniani w stanie załogi decydującym o konieczności utworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, tworzenia ZFŚS, stosowaniu ustawy o zwolnieniach grupowych, konieczności utworzenia służby bhp?
 W jakich przypadkach pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 KP?
 Czy można wydać pracownikowi używaną odzież roboczą jako nowy przydział?
 Czy pracownik uczęszczający na studia podyplomowe ma prawo do urlopu szkoleniowe-go?
 Czy przejście ze zmiany dziennej na zmianę nocną i na odwrót pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie?
 Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzo-wego,
 Zatrudnienie równoległe a obowiązek sporządzenia karty wypadku,
 Czy pracownik może odmówić pracy w obuwiu ochronnym typ S1 (na hali z wózkami jez-dniowymi) z przyczyn zdrowotnych?
 Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgony dziecka tuż po porodzie?
 Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy?
 Czy pracodawca ma obowiązek wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości wy-płacanego wynagrodzenia za pracę?
 Jak ustalić wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu? Czy wynikające z jego wyliczenia niepełne dni należy zaokrąglić „w górę”?
 Czy umowa o pracę pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę musi być co roku aneksowana?
 Ile wynosi maksymalny roczny limit godzin nadliczbowych, ustanowiony w układzie zbio-rowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę?
 Nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności a prawo do dodatkowego urlopu wypoczyn-kowego,
 Czy pracownik, który nie przyjął nowych warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego ma prawo do odprawy z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych?
 Jakie przepisy regulują procedurę kontroli pracowników na obecność w organizmie narko-tyków i podobnie działających substancji?
 Czy w umowie o pracę można zastrzec karę umowną?
 Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy mogą być warunki atmosferycz-ne?

Miejsce szkolenia

Hotel Topaz
ul. Przemysłowa 34A, Poznań

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha