zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO

25 listopad 2019 09:00-14:00

425 zł netto

PROWADZĄCY:
• Zastępca dyrektora finansowego,
• dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego,
• główny księgowy,
• praktyk wdrażania audytu wewnętrznego/audytor wewnętrzny/ i kontroli zarządczej,
• skuteczny i komunikatywny trener wysoko oceniana przez uczestników szkoleń.


CELE SZKOLENIA:
Wsparcie kierownika jednostki sektora finansów publicznych oraz pracowników tej jednostki w znalezieniu właściwej drogi i ułatwienia przeprowadzenie tego procesu. Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w reprezentowanych przez uczestników jednostkach, umiejętność określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędzia rozwiązywania problemów na poziomie jednostki.


ADRESACI:
• Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, szpitali, jednostek oświatowych itp.),
• główni księgowi,
• kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni,
• pracownicy wspierający działania kierowników,
• osoby zainteresowane przedmiotową tematyką.


PROGRAM:
1. Kontrola zarządcza podstawy prawne.
a) Ustawa o finansach publicznych,
b) Wymagane uregulowania wewnętrzne – przykłady,
c) Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z kontrolą zarządczą,
d) Standardy kontroli zarządczej,
e) Standardy międzynarodowe – model COSO,
f) Wzór zarządzenia oraz sprawozdania w sprawie zrządzania ryzykiem.

2. Określanie mierników/wskaźników realizacji celów/zadań w kontroli zarządczej.
a) różnica między miernikiem, a wskaźnikiem – kiedy je stosujemy, wartości docelowe,
b) główne grupy mierników/wskaźników, w tym: efektywności, skuteczności, wydajności, oszczędności, satysfakcji,
c) kto przygotowuje mierniki/wskaźniki, kto je zatwierdza,
d) zadania z jednym i wieloma miernikami/wskaźnikami,
e) monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, sprawozdawczość,
f) praktyczne przykłady z miernikami/wskaźnikami z jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ryzyko bezpieczeństwa informacji i ochrony danych - RODO.
a) ocena skutków ochrony danych osobowych - ustalenie czynników ryzyka dla RODO,
b) systematyczny opis planowanych operacji i celów przetwarzania,
c) ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą,
d) środki planowane do zaradzenia ryzyku oraz mechanizmy bezpieczeństwa danych osób fizycznych,
e) określenie niezbędnych dokumentów systemowych i operacyjnych dla ochrony danych osobowych,
f) przestrzeganie przez administratora przyjętych polityk, procesów i procedur (w tym certyfikowanych, zatwierdzonych kodeksów postępowania).

4. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych. Ustalanie celów strategicznych i operacyjnych oraz celów szczegółowych.
a) odpowiednie ustalenie zadań służących osiągnięciu założonych celów – jakie jednostka będzie realizować w danym roku (kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości),
b) określenie osób odpowiedzialnych za ich realizację – zakresy czynności,
c) praktyczne przykłady celów, zadań dotyczących jednostek.

5. Standardy kontroli zarządczej w praktyce.
a) Środowisko wewnętrzne (kontrola zarządcza a zakres odpowiedzialności za sprawy finansowe i zamówienia publiczne kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników w związku z delegowanymi zadaniami)
1. Wartości etyczne.
2. Kompetencje zawodowe.
3. Ocena pracownicza.
4. Wartościowanie stanowisk pracy.
5. Podnoszenie kwalifikacji.
6. Struktura organizacyjna.
7. Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności.
b) Zarządzanie ryzykiem (praktyczne przykłady celów, zadań oraz mierników w zakresie kontroli zarządczej dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, różnice między miernikiem a wskaźnikiem)
1. Określenie misji, celów, zadań jednostki,
2. Definicja zarządzania ryzykiem (sposoby realizacji, metody),
3. Identyfikacja, analiza, ocena ryzyka (praktyczne przykłady z jst w zakresie przykładowych ryzyka oraz analizy i wyceny),
4. Rejestry ryzyka (przykłady),
5. Analiza ryzyka przewarzania danych osobowych (RODO).
c) Mechanizmy kontroli (co warto wykorzystać projektując system kontroli zarządczej)
1. Nadzór,
2. Ciągłość działania,
3. Ochrona zasobów,
4. Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych,
5. Ochrona systemów informatycznych,
6. Mechanizmy kontroli związane z RODO.
d) Informacja i komunikacja
1. Bieżąca informacja,
2. Komunikacja wewnętrzna,
3. Komunikacja zewnętrzna,
e) Monitorowanie i ocena (omówienie praktycznych sposobów dokumentowania kontroli zarządczej)
1. Samoocena kontroli zarządczej (jak przeprowadzić – wzory kwestionariuszy samooceny,
2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

6. Obowiązki kierownika i pracowników jednostki.

7. Połączenie kontroli zarządczej z planowaniem w układzie zadaniowym.

8. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą (w jaki sposób przygotować urząd do kontroli).

9. Ćwiczenia z zarządzania ryzykiem oraz wzory dokumentów.

• Tworzenie Misji.
• Określanie Celów.
• Ustalenie Zadań.
• Monitorowanie i ocena realizacji zadań.
• Określanie mierników (monitorowanie i ocena realizacji mierników i wskaźników).
• Identyfikacja ryzyka (burza mózgów, kwestionariusze, mapy ryzyka).
• Analiza ryzyka oraz wycena ryzyka w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia i skutku na realizację zadań.
• Właściciele ryzyka.
• Ryzyko nieodłączne i rezydualne, poziom ryzyka akceptowalnego.
• Reakcja na ryzyko i działania zaradcze.
• Ustalanie mechanizmów kontroli.
• Nadzór, ciągłość działania, ochrona zasobów.
• Stworzenie Kwestionariusza samooceny.
• Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
• Monitoring i weryfikacja przyjętego sposobu zarządzania ryzykiem.
• Wzór zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w jednostce oraz inne dokumenty.

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha