zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Księgowość projektów unijnych

20 marca 2024 09:00-15:00

420 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


 Prowadzący: Radosław Gierałtowski

Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Eu-ropejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszka-lające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył w bankach oraz urzędach gminnych. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, nieustannie zwiększając swoje doświadcze-nie i umiejętności. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, stu-dentów, właścicieli i kadrę zarządzającą. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracow-ników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.


 Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających projektami unijnymi, koordynujących i rozlicza-jących projekty, pracowników działów finansowo-księgowych, z jednostek już realizujących projekty, jak również zamierzających się ubiegać o dotacje, pracowników i właścicieli biur rachunkowych. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w działach związanych z realizacja dota-cji unijnych.


Program szkolenia:

1. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowa-nych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym i sektorze finansów publicznych.
2. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy struktu-ralnych.
3. Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów.
4. Odrębna ewidencja księgowa, sposoby wyodrębnienia ewidencji kosztów w projekcie realizowa-nych z funduszy unijnych.
5. Sposób dokumentowania i opisywania dowodów księgowych.
6. Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projek-tów.
7. Zasady księgowania dotacji, niewykorzystanych środków/oszczędności –kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe.
8. Rodzaje dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa.
9. Kontrola projektu na miejscu.
10. Ewidencja księgowa (przychody, koszty, VAT należny, VAT naliczony, rozrachunki z urzędem skar-bowym, rozrachunki z kontrahentami itp.).
11. Ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży VAT, Protokoły kontroli podatkowych.
12. Kwalifikowalność wydatków i ujęcie w księgach rachunkowych:
- środków trwałych
- leasingu i innych technik finansowania niepowodujących przeniesienia prawa własności
- amortyzacja
- wynagrodzenia
- delegacje
- rozliczanie w walutach obcych
13. Wymogi prawne dotyczące różnych dokumentów i zasady ich wystawiania:
- faktura
- faktura korygująca
- faktura zaliczkowa
- faktura pro forma
- faktura marża
- rachunek
- nota księgowa,
- nota korygująca,
- odwrócony VAT
14. Zaliczki w projektach – w jakich przypadkach stosujemy.
15. Wkład własny w projektach.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha