zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Lista płac pracowników samorządowych

24 listopad 2020 10:00-13:00

249 zł netto

 


PROWADZĄCY:

Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków.


CEL SZKOLENIA:
Umiejętność naliczania wynagrodzeń – sporządzenia list płac z zakresu umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Na szkoleniu zostaną omówione Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.


PROGRAM:
1.    Akty prawne regulujące wynagrodzenie pracowników samorządowych.
2.    Ustalenie wynagrodzenia za pracę.
3.    Składniki wynagrodzenia
a.    Wynagrodzenie zasadnicze
b.    Dodatek stażowy
c.    Jubilatka – czy tylko do 45 letniego stażu pracy?
d.    Dodatek motywacyjny
e.    Dodatek funkcyjny
f.    dodatek funkcyjny
g.    Wynagrodzenie za nadgodziny
h.    Nagrody
i.    odprawa emerytalno -rentowa
j.    trzynasta pensja pracownika samorządowego
4.    Zasady naliczania wynagrodzenia ze stosunku pracy Pracownika Samorządowego.
5.    Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto
-    Ustalenie kwoty brutto
-    wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
-    wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
-    ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
-    stopnie zaszeregowania płacowego a wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia ze stosunku pracy obowiązującego w danym roku podatkowym
6.    Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
7.    Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
8.    Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
9.    Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
10.    Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
11.    Wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
12.    Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
13.    Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
14.    Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
15.    Naliczenia świadczenia; zwolnienie świadczenia pracy
16.    Naliczania wynagrodzenia z tytułu jubileuszu pracownika-„Jubilatka”
17.    Naliczanie odprawy emerytalnej.
18.    Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
19.    Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
20.    Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
-    Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
-    Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.
21.    Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
-    Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a)    okres wyczekiwania na świadczenie
b)    dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c)    wysokość i okres wypłaty świadczeń
-    Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia    
-    Co zrobić, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
-    Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
-    Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
a)    wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
b)    wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
c)    wypłacane za roczny okres
-    Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
-    Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
-    zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
-    Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
-    Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
-    Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
-    Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni    
-    Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
-    Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
-    Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
-    Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
-    Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
-    Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
-    Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego
-    Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
-    Omówienie nowych druków Z-15 A, Z-15 B.
-    Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy za przepracowana przy pracownikach zatrudnionych na cząstki etatu.
-    Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
22.    Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
-    Kwoty wolne od potrąceń
-    Potrącenia za zgodą pracownika
-    Potrącenia bez zgody pracownika
-    Potrącenia alimentacyjne
-    Potrącenia nie alimentacyjne
-    Potrącenia z umów zlecenia
-    Potrącenia ZFŚŚ
-    Potrącenia z zasiłków ZUS
-    Zbieg tytułów
-    Potrącenia na wniosek sądu karnego
-    Potrącenia administracyjne.
-    Potrącenia z „parabanków”
-    Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych przy zajęciach alimentacyjnych – zmiany 01.01.2019
-    Zatrudnianie osób zobowiązanych do alimentowania na rzecz nieletnich dzieci a konsekwencja dla pracodawcy.
23.    Panel dyskusyjny

Miejsce szkolenia

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha