zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

NAJNOWSZY STAN PRAWNY USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI OD 1 WRZEŚNIA 2022R. – PRAWO I PRAKTYKA.

23 wrzesień 2022 10:00-13:30

430 zł netto

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: 
Prawnik z 30 letnim doświadczeniem zawodowym, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji m.in. rozstrzygająca sprawy odwołań z zakresu zezwoleń alkoholowych, doświadczony praktyk i wykładowca, trener w wielu ośrodkach szkoleniowych w całej Polsce. Od 1998 r. prowadzi szkolenia otwarte w szeroko pojętym zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zlecenie jednostek samorządowych prowadzi systematycznie szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności (szkolenia zamknięte).W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.Wpływ nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wydatkowanie dochodów gminy z tytułu korzystania z zezwoleń alkoholowych.
- czy Obywatelowi Ukrainy można wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu?
- zasady przeznaczania funduszu „korkowego” na pomoc Ukraińcom,

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – nowe zapisy i ich znaczenie dla ustawy o wychowaniu w trzeźwości (…)

3.Nowe kategorie przedsiębiorców uprawnionych od 7 marca 2022r. do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podst. ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich:
- definicje drobnego producenta wina i innych przedsiębiorców (sadownika, pszczelarza) na podstawie przepisów ustawy winiarskiej,
- producent wina jako hurtownik,
- dokumenty „winiarzy” składane do wniosku o wydanie zezwolenia i sposób ich oceny przez organ zezwalający,
- zasady wydawania zezwoleń producentom wina,
- jak kontrolować nowe rodzaje zezwoleń?
4. Skutki prawne braku wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 30 września oraz do 30 października 2022 roku :
- jak poprawnie ustalić terminowość wniesienia opłaty,
- brak opłaty III raty w terminie - kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę,
- rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu- jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę.
- opłata wniesiona w niepełnej wysokości – od których zezwoleń obliczyć 30% opłaty,
5. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty III raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni – procedura krok po kroku:
- wszczęcie postępowania – forma i skuteczność,
- czynności organu w trakcie postępowania,
- z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia,
- prawidłowe ustalenie okresu 6-miesięcznej karencji,
- sposoby naliczenia zaległych należności i ich skuteczna egzekucja ,
- czynności organu zezwalającego przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
6. Możliwości prawne zwrotu wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń:
- kwestia zwrotu opłaty po śmierci przedsiębiorcy, rezygnacji z zezwolenia, wygaśnięciu cofnięciu zezwolenia, itp.,
- sposób załatwienia wniosku przedsiębiorcy o zwrot opłaty,
7.Zmiana stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego w aspekcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- które przepisy ustawy COVIDOWEJ obowiązują?
a) przedłużenie zezwolenia przez dodatkowy okres 6 miesięcy,
-jakie czynności wykonuje przedsiębiorca, a jakie organ zezwalający,
-kwestia wpisania nowego terminu zezwolenia do CEIDG,
-zasady zakupu alkoholu w hurtowni w trakcie przedłużenia zezwolenia ,
-czy zarządca sukcesyjny może przedłużyć zezwolenie?
b) instytucja przywrócenia terminu ,
c) inne zasady stosowania art.10 Kpa.
8.Wydawanie kolejnych lub nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku:
- jak i komu można wydawać zezwolenia jednorazowe, kateringowe – sprzedaż obwoźna, food trucki, mobilni barmani, itp.
- ocena prawidłowości tytułu prawnego do lokalu - winiarze, współwłasność,
- decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie Sanepidu ,
- ocena treści wniosku, ustalenie daty wszczęcia postępowania ,
- czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
- zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów (opłata skarbowa?)
- wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, zastosowanie art. 64 Kpa,
- jak poprawnie stosować art. 10 i 79a kpa,
- procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego,
- jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia,
- wniesienie opłaty przed wydaniem zezwolenia - aspekty praktyczne i prawne,
- procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia;
- oględziny a kontrola w terenie – udział przedsiębiorcy,
9.Zrzeczenie się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania :
- termin i forma, zastosowanie do postanowień komisji,
- skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
10. Zmiana treści zezwolenia – kiedy jest konieczna?
- przekształcenia przedsiębiorców - co z zezwoleniem?
- prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia,
-zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców-kiedy powodują konieczność zmiany zezwolenia?
11. KONTROLA punktów sprzedaży alkoholu w 2022 roku, w tym w zakresie oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu :
- kontrola w czasie epidemii – zasady i ograniczenia,
- jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa ,
- skład zespołu kontrolnego i jego uprawnienia,
- tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,
- dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
- miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy ?
- metody i zakres badania dokumentów finansowych.
12. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - problemy prawne i praktyczne :
- poprawny termin wygaszenia zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy,
- procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o potwierdzeniu możliwości wykonywania zezwolenia zmarłego przedsiębiorcy – wzory dokumentów.
- zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,
- prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”,
- komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
- zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy,
-czy zarządca sukcesyjny może wnosić o wygaszenie zezwolenia?
13. Cofnięcie zezwolenia:
- dowóz alkoholu w placówkach gastronomicznych – można czy nie ?
- spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych a możliwość cofnięcia zezwolenia,
- przepisy covidowe jako przesłanka do cofnięcia zezwolenia ,
- naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu - postępowanie organu.

 

Miejsce szkolenia

Hotel Silver
ul. Kopernika 97, Białystok

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha