zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: 25 trudnych przypadków z zakresu prawa pracy w okresie pandemii koronawirusa

22 czerwiec 2020 10:00-13:00

260 zł netto

 

Data szkolenia:

22.06.2020

Godziny szkolenia:

10.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 13.00 – 3 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

18.06.2020

 

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania służby bhp, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.


Informacje o prowadzącym: 

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpo-wiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze od-powiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

#01. Na jakich zasadach pracodawca może monitorować pracę wykonywaną zdalnie?
#02. Jakie korzyści daje objęcie zadaniowym systemem czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalnie?
#03. W jakich przypadkach zawierać porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia na podstawie art. 231a KP, a kiedy na podstawie art.15zf Koronaustawy?
#04. W jakich sytuacjach obawa zarażenia koronawirusem może stanowić uzasadnioną podsta-wę odmowy wykonania polecenia służbowego lub zaprzestania świadczenia pracy?
#05. Jak rejestrować okresy pracy zdalnej oraz odnotowywać je w ewidencji czasu pracy?
#06. Czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę w formie zdalnej?
#07. Czy można pracownikowi objętemu kwarantanną wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
#08. Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pra-cę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?
#09. Czy na podstawie art. 15g Koronaustawy można obniżyć wymiar etatu pracownikowi podle-gającemu ochronie przedemerytalnej lub innej ochronie trwałości stosunku pracy?
#10. W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu objęcia obowiązkową kwaran-tanną?
#11. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, którego wymiar etatu został obni-żony na podstawie art. 15g Koronaustawy?
#12. Na jakich zasadach pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury ciała pracownika?
#13. W jaki sposób wprowadzić równoważny system czasu pracy oraz wydłużyć okres rozlicze-niowy do 12 miesięcy na zasadach art. 15zf?
#14. Czy pracownicy objęci obniżonym wymiarem czasu pracy na podstawie art. 15g Koronau-stawy mogą pracować w godzinach ponadwymiarowych lub nadliczbowych?
#15. Czy pracodawca może zobowiązać pracowników do wykorzystania zaległych urlopów wypo-czynkowych w okresie stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego?
#16. Jakie zasady rządzą organizacją szkoleń BHP w okresie zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii?
#17. Jakie zasady rządzą przeprowadzaniem profilaktycznych badań lekarskich w okresie zagro-żenia epidemicznego/stanu epidemii?
#18. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia na podstawie art. 15g Koronaustawy: wymiar określony w umowie o pracę, czy wymiar określony w porozumieniu z przedstawicielstwem załogi?
#19. Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okre-sie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych upraw-nień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
#20. W jakich przypadkach zastosowanie znajdzie przestój z art. 81 KP, a w jakich przypadkach przestój ekonomiczny na zasadach art. 15g Koronaustawy?
#21. Czy pracownik objęty przestojem ekonomicznym może zostać wezwany do podjęcia pracy przez pracodawcę?
#22. Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami koronawirusa?
#23. Czy obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje na każdym zakładzie pracy?
#24. Jakie zdarzenie, do którego doszło w domu pracownika podczas pracy zdalnej może zostać uznane za wypadek przy pracy?
#25. Jak najkorzystniej ukształtować wymiar czasu pracy w ramach 12-miesięcznego okresu roz-liczeniowego w systemach podstawowego i równoważnego czasu pracy?

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha