zaproponuj szkolenia

Online: Aktualne problemy prawa pracy w 2020 i 2021

03 listopad 2020 09:30-13:30

275 zł netto

Data szkolenia:

3.11.2020

Godziny szkolenia:

9.30 – 13.30

Przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 – 13.30 – wykłady podzielone przerwami i czasem na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

30.10.2020

Cena szkolenia: 275 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 260 zł netto/os.

 

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną omówione podstawowe problemy dotyczące stosowania przepisów prawa pracy w 2020 r. i 2021 r. (w tym dotyczących powierzania pracownikom pracy zdalnej, urlopów wypoczynkowych i zwolnień z obowiązku wykonywania pracy, wynagrodzenia za pracę, wymiaru zatrudnienia, odpraw pieniężnych, działalności socjalnej, wybranych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP, Pracowniczych Planów Kapitałowych). Przy tym szkolenie poświęcone będzie, między innymi, przedstawieniu nowelizowanych w ostatnim czasie przepisów prawnej ochrony pracy (w tym ze względu na zagrożenie COVID-19) oraz ich praktycznych skutków, w oparciu
o interpretacje urzędowe (PIP, MRPiPS) i orzeczenia sądowe.


 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracodawców, pracowników działów kadr i płac w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, podmiotach leczniczych, biurach rachunkowych


Informacje o prowadzącym:

• praktyk z wieloletnim doświadczeniem; przedstawiciel instytucji kontrolnych w zakresie prawa pracy,
• wykładowca i trener na specjalistycznych wykładach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom prawnej ochrony pracy;
• autor wielu opinii, opracowań i artykułów poświęconych problematyce prawa pracy;
• specjalizuje się w zakresie regulacji prawnych dotyczących mi.in. stosunku pracy, czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę w podmiotach reprezentujących różne działy gospodarki (w tym administracja publiczna, działalność lecznicza, przemysł, handel, usługi).


PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Zasady dotyczące powierzania pracownikom pracy zdalnej:
• Jaki wpływ na wprowadzenie pracy zdalnej ma pracodawca a jaki pracownik?
• Odmowa wykonania polecenia wykonywania pracy zdalnej.
• Forma i treść polecenia pracodawcy w sprawie wykonywania pracy zdalnej?
• Wydłużanie i skracanie okresu wykonywania pracy zdalnej.
• Warunki wykonywania pracy zdalnej.
• Kto ponosi koszty wykonywania pracy zdalnej?
• Obowiązek ewidencjonowania czynności wykonywanych w ramach pracy zdalnej.
• Praca zdalna a telepraca.
• Projektowane regulacje prawne w zakresie pracy zdalnej.

2. Urlop wypoczynkowy i zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy:
• Czy pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do wykorzystania „urlopu zaległego”
i urlopu bieżącego ze względu na zagrożenie SARS-CoV-2?
• Kiedy pracodawca może narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu?
• Przypadki, w których istnieje obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracownika.
• Urlop wypoczynkowy po „zwolnieniu lekarskim” trwającym dłużej niż 30 dni.
• Czy pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu „na żądanie”?
• Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie kwarantanny lub izolacji domowej.
• Uprawnienia ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy w związku z konieczno-ścią osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

3. Wynagrodzenie za pracę w okresie stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii.
• Ustalenie wynagrodzenia postojowego.
• Wysokość wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym w związku
z COVID-19.
• Wynagrodzenie pracownika w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy (do 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu) przez pracodawcę, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia SARS-CoV-2.
• Porozumienie w sprawie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekono-micznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
• Czy dopuszczalne jest łączenie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy lub innych instytucji przyjętych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej?
• Ograniczenia potrąceń i egzekucji z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń służących powstrzymaniu koronawirusa.
• Wynagrodzenie pracownika za czas świadczenia pracy w trakcie kwarantanny.

4. Najnowsze szczególne przepisy prawa pracy dotyczące wymiaru zatrudnienia, odpraw pieniężnych i działalności socjalnej, wprowadzone w okresie zagrożenia koronawirusem.
• Warunki obniżenia czasu pracy czy objęcia pracownika przestojem ekonomicznym przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
• Nowa możliwość ubiegania się przez pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów go-spodarczych, w następstwie COVID-19, o środki z FGŚP na dofinansowanie wynagrodze-nia pracowników.
• Kogo dotyczy obniżenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pienięż-nych wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi (zleceniobiorcy) w związku z rozwią-zaniem umowy?
• Uprawnienie pracodawcy do zawieszenia obowiązków dotyczących tworzenia lub funkcjo-nowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowe-go i wypłaty świadczeń urlopowych.
• Prawo do 7 dniowego wypowiedzenia przez strony umowy o zakazie konkurencji, obowią-zującym po ustaniu stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego.
• „Bon turystyczny” - nowe „narzędzia” działalności socjalnej.

5. Wybrane obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w okresie zagrożenia zakażeniem CO-VID-19:
• Profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie po wprowadzeniu stanu epidemii.
• Szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP w okresie zagrożenia COVID-19.
• Zapewnianie pracownikom środków ochrony indywidulanej (rękawiczki, maseczki, kombi-nezony, itd.).
• Środki higieny osobistej w obliczu zagrożenia koronawirusem (środki dezynfekcyjne, lampy wirusobójcze, itd.).
• Pozostałe powinności związane z zagrożeniem COVID-19 w zakładzie pracy.

6. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK):
• Od kiedy w praktyce istnieje obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych?
• Kolejne podmioty zobowiązane do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
• Możliwość rezygnacji z udziału w PPK.
• Źródła finansowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.
• Zasady dotyczące naliczania i odprowadzania wpłat na PPK.
• Gdzie trafią środki zgromadzonymi na indywidualnym koncie w PPK po śmierci uczestnika?
• Obowiązki pracodawców w związku z wprowadzeniem PPK.
• Kontrola PIP dotycząca tworzenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
• Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących PPK.

7. Konsultacje z osobą prowadzącą szkolenie.

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha