zaproponuj szkolenia

Online: Aktualne problemy prawa pracy w 2020 i 2021 roku

03 listopad 2020 09:30-13:30

275 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- praktyk z wieloletnim doświadczeniem; przedstawiciel instytucji kontrolnych w zakresie prawa pracy,
- wykładowca i trener na specjalistycznych wykładach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom prawnej ochrony pracy;
- autor wielu opinii, opracowań i artykułów poświęconych problematyce prawa pracy;
- specjalizuje się w zakresie regulacji prawnych dotyczących mi.in. stosunku pracy, czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę w podmiotach reprezentujących różne działy gospodarki (w tym administracja publiczna, działalność lecznicza, przemysł, handel, usługi).


CEL SZKOLENIA:
W trakcie szkolenia zostaną omówione podstawowe problemy dotyczące stosowania przepisów prawa pracy w 2020 r. i 2021 r. (w tym dotyczących powierzania pracownikom pracy zdalnej, urlopów wypoczynkowych i zwolnień z obowiązku wykonywania pracy, wynagrodzenia za pracę, wymiaru zatrudnienia, odpraw pieniężnych, działalności socjalnej, wybranych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP, Pracowniczych Planów Kapitałowych). Przy tym szkolenie poświęcone będzie, między innymi, przedstawieniu nowelizowanych w ostatnim czasie przepisów prawnej ochrony pracy (w tym ze względu na zagrożenie COVID-19) oraz ich praktycznych skutków, w oparciu o interpretacje urzędowe (PIP, MRPiPS) i orzeczenia sądowe.


PROGRAM:
1. Zasady dotyczące powierzania pracownikom pracy zdalnej:
- Jaki wpływ na wprowadzenie pracy zdalnej ma pracodawca a jaki pracownik?
- Odmowa wykonania polecenia wykonywania pracy zdalnej.
- Forma i treść polecenia pracodawcy w sprawie wykonywania pracy zdalnej?
- Wydłużanie i skracanie okresu wykonywania pracy zdalnej.
- Warunki wykonywania pracy zdalnej.
- Kto ponosi koszty wykonywania pracy zdalnej?
- Obowiązek ewidencjonowania czynności wykonywanych w ramach pracy zdalnej.
- Praca zdalna a telepraca.
- Projektowane regulacje prawne w zakresie pracy zdalnej.

2. Urlop wypoczynkowy i zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy:
- Czy pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do wykorzystania „urlopu zaległego”
i urlopu bieżącego ze względu na zagrożenie SARS-CoV-2?
- Kiedy pracodawca może narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu?
- Przypadki, w których istnieje obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracownika.
- Urlop wypoczynkowy po „zwolnieniu lekarskim” trwającym dłużej niż 30 dni.
- Czy pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu „na żądanie”?
- Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie kwarantanny lub izolacji domowej.
- Uprawnienia ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

3. Wynagrodzenie za pracę w okresie stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii.
- Ustalenie wynagrodzenia postojowego.
- Wysokość wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym w związku
z COVID-19.
- Wynagrodzenie pracownika w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy (do 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu) przez pracodawcę, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia SARS-CoV-2.
- Porozumienie w sprawie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
- Czy dopuszczalne jest łączenie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy lub innych instytucji przyjętych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej?
- Ograniczenia potrąceń i egzekucji z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń służących powstrzymaniu koronawirusa.
- Wynagrodzenie pracownika za czas świadczenia pracy w trakcie kwarantanny.

4. Najnowsze szczególne przepisy prawa pracy dotyczące wymiaru zatrudnienia, odpraw pieniężnych i działalności socjalnej, wprowadzone w okresie zagrożenia koronawirusem.
- Warunki obniżenia czasu pracy czy objęcia pracownika przestojem ekonomicznym przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
- Nowa możliwość ubiegania się przez pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, w następstwie COVID-19, o środki z FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.
- Kogo dotyczy obniżenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi (zleceniobiorcy) w związku z rozwiązaniem umowy?
- Uprawnienie pracodawcy do zawieszenia obowiązków dotyczących tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych.
- Prawo do 7 dniowego wypowiedzenia przez strony umowy o zakazie konkurencji, obowiązującym po ustaniu stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego.
- „Bon turystyczny” - nowe „narzędzia” działalności socjalnej.

5. Wybrane obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w okresie zagrożenia zakażeniem COVID-19:
- Profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie po wprowadzeniu stanu epidemii.
- Szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP w okresie zagrożenia COVID-19.
- Zapewnianie pracownikom środków ochrony indywidulanej (rękawiczki, maseczki, kombinezony, itd.).
- Środki higieny osobistej w obliczu zagrożenia koronawirusem (środki dezynfekcyjne, lampy wirusobójcze, itd.).
- Pozostałe powinności związane z zagrożeniem COVID-19 w zakładzie pracy.

6. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK):
- Od kiedy w praktyce istnieje obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych?
- Kolejne podmioty zobowiązane do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
- Możliwość rezygnacji z udziału w PPK.
- Źródła finansowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.
- Zasady dotyczące naliczania i odprowadzania wpłat na PPK.
- Gdzie trafią środki zgromadzonymi na indywidualnym koncie w PPK po śmierci uczestnika?
- Obowiązki pracodawców w związku z wprowadzeniem PPK.
- Kontrola PIP dotycząca tworzenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
- Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących PPK.
7. Konsultacje z osobą prowadzącą szkolenie.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha