zaproponuj szkolenia

Online: Aktualne warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego, licencji i zaświadczenia na potrzeby własne oraz kontrola przewoźników przez samorząd

17 grudzień 2021 10:00-14:00

330 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
- 16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
- Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
- Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
- Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy gminy, miasta, starostwa, urzędu marszałkowskiego.


CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z aktualnymi warunkami wydawania licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne oraz regularne specjalne ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przepisów od stycznia 2020 r.


ZAKRES SZKOLENIA:
Oprócz informacji zawartych w programie, niniejsze szkolenie obejmuje zmiany zawarte w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… (znanym jako „tarcza antykryzysowa”) dotyczące min.: biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, zasad odstępstw od warunków określonych w zezwoleniu, warunków cofania zezwolenia, warunków wykonywania transportu drogowego.


PROGRAM:1.    Warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika, licencji  i zaświadczenia na potrzeby własne
1.1    Zadania samorządu wynikające z „Pakietu Mobilności”, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady     (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
-    zmiana zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
-    zmiana warunków związanych z wymogiem posiadania: siedziby, dobrej reputacji, zdolności finansowej,     kompetencji zawodowych, zmiany dotyczące KREPTD
1.2    Roczne sprawozdanie finansowe i polisa jako potwierdzenie sytuacji finansowej
-    pozycji księgowa „kapitał i rezerwy” opinia MF, ogólne warunki ubezpieczenia
1.3    Wyroki NSA dotyczące zawieszenie transportu drogowego i czynności starosty dotyczących zezwolenia     wydanego przez GITD
1.4    Zaświadczenia na potrzeby własne a informacja z KRK
1.5    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r.
-    zasady weryfikacji zdolności finansowej wynikające z rozporządzenia (UE) 2020/698
-    środki tymczasowe określone w rozporządzeniu (UE) 2020/698  
1.6    Stosowanie przepisów wprowadzonych w okresie epidemii (ustawy … COVID-19)
-    zawieszenie niektórych wymagań dla kierowców, przedłużenie ważności dokumentów
1.7    Licencje taxi, na samochód osobowy i pojazd samochodowy (7-9 osób)
-    zmiana licencji na taksówki (bez dostosowania do nowych wymagań)
-    dostosowanie do nowych wymagań licencji taxi
-    wydawanie nowych licencji na przewóz osób taksówką, samochodem osobowym i pojazdem     samochodowym (7-9 osób), stosowanie „starych” i „nowych” wzorów dokumentów
1.8    Sukcesja licencji i zezwoleń  
-    decyzje o przeniesieniu i potwierdzeniu zgody na  wykorzystywanie uprawnień
-    zakres stosowania przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym

2.    Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych
-    porównanie warunków wydawania zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne
-    zmiana umowy zawartej w wyniku zamówienia publicznego (COVID-19)
-    ograniczenia dotyczące autobusów (COVID-19)
-    odstąpienie od warunków określonych w zezwoleniu (ustawy … COVID-19)
-    termin ważności zezwoleń, zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

3.    Kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem przepisów krajowych i unijnych
-    rodzaje kontroli, warunki ich przeprowadzania i stosowane procedury
-    weryfikacja wymagań dla kierowcy i przedsiębiorcy (ustawy … COVID-19 i rozp. 2020/698)
-    nowe warunki kontroli wynikające z rozporządzenia (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r.
-    konsekwencje kontroli przewoźników przez samorząd, rodzaje nakładanych kar

4.    Odpowiedzi na pytania uczestników

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha