zaproponuj szkolenia

Online: Aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/21

24 sierpień 2020 10:00-13:00

250 zł netto

zmiany w arkuszu w celu optymalizacji wydatków na oświatę


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się analizą arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, dyrektorzy placówek oświatowych


CEL SZKOLENIA:
Wskazywanie obszarów i sposobów optymalizacji wydatków na oświatę z uwzględnieniem typu samorządu i prawa oświatowego oraz efektywności kształcenia.


PROGRAM:
1.    Konsekwencje dla budżetu zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkoły/placówki:
-    Gdzie są najwyższe koszty w lokalnej oświacie i na co powinien zwrócić uwagę organ prowadzący i dyrektor szkoły?
-    Jak optymalizować wydatki na oświatę, aby zmniejszyć koszty dopłat z budżetów jst?
-    Wydatki zaplanowane w arkuszach organizacyjnych, zatwierdzonych w maju danego roku - omówienie finansowania zadań obowiązkowych i nieobowiązkowych.
2.    Organizacja szkół a budżet jst – budowanie standardów dotyczących np.:
-    liczebności i liczby oddziałów, grup a jakości nauczania i kosztów oświaty;
-    przydzielania nauczycielom godzin ponadwymiarowych;
-    organizacji świetlic;
-    organizacji godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
-    prawidłowość organizacji oddziałów;
-    podziały na grupy oddziałowe, międzyoddziałowe;
-    szacowanie kosztów kształcenia w przeliczeniu na ucznia/oddział – analiza wskaźników organizacyjnych;
-    godziny organu prowadzącego i godziny dyrektorskie.
3.    Warunki zatwierdzania aneksów do arkuszy organizacyjnych przez organy prowadzące – najczęściej popełniane błędy.
4.    Sposoby standaryzacji etatów pracowników administracji i obsługi.
5.    Naliczenie subwencji oświatowej na rok 2020 – nadzór i kontrola samorządu.
6.    Wykorzystanie arkuszy organizacyjnych jako dokumentów do kontroli danych wprowadzanych do systemu informacji oświatowej.
-    Analiza ,,metryczki” subwencji oświatowej pod kątem zadań subwencjonowanych.
-    Wagi subwencyjne danych zawartych w arkuszach organizacyjnych.
-    Narzędzia i sposoby kontroli danych zawartych w arkuszach organizacyjnych i w bazie danych SIO.
-    Konsekwencje błędów i nierzetelności wprowadzania poprawnych danych do arkusza organizacyjnego i do systemu informacji oświatowej.
7.    Efektywność – w kontekście realizacji zadań oświatowych.

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha