zaproponuj szkolenia

Online: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego

28 maj 2021 09:00-13:30

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m.in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własna działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również
w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


CELE SZKOLENIA:
-    Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaniem prac kancelaryjnych, właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania obiegu dokumentów wewnątrz firm i urzędów, a także archiwizacją dokumentacji, profesjonalnym przechowywaniem dokumentacji oraz zaznajomienie ze znowelizowanym prawem archiwalnym.
-    Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie i urzędzie według aktualnych przepisów prawnych.


ADRESACI:
Szkolenie skierowane głównie do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt oraz do pracowników merytorycznych zdających dokumentację.


PROGRAM:
I.    Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
1)    Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2)    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
3)    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
4)    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
5)    Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
6)    Normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy

II.    Rodzaje współczesnej dokumentacji
1)    Dokument papierowy a dokument elektroniczny
2)    Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie

III.    Obieg dokumentacji w podmiocie
1)    System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych
2)    Znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworzaca i nie tworząca spraw
3)    Spis spraw – kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi
4)    Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
5)    Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
6)    Rola i zadania archiwisty w procesie obiegu dokumentów

IV.    Archiwizacja dokumentów
1)    Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
2)    Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
a)    uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
b)    opisanie jednostek archiwalnych
c)    sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
3)    Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
4)    Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
5)    Sukcesja archiwalna i archiwizacja dokumentacji odziedziczonej

V.    Funkcjonowanie archiwum zakładowego
1)    Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
2)    Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
3)    Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
4)    Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
5)    Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
6)    Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
7)    Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
8)    Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
9)    Sprawozdawczość archiwum zakładowego
10)    Regulacje dotyczące zakresu kontroli przeprowadzanych przez archiwa państwowe i NDAP

VI.    Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych

VII.    Dyskusja

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha