zaproponuj szkolenia

Online: Archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych

15 wrzesień 2022 09:00-13:00

300 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursów kancelaryjno-archiwalnych i szkoleń metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Praktyk, na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z najnowszymi przepisami. Tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej.

Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, porządkując dokumentację ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i innych podmiotów publicznych oraz firm prywatnych. Wspiera wiele jednostek w prowadzeniu ich archiwów zakładowych i składnic akt.

Współpracowała m.in. z: Polską Akademią Nauk, Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Fundacją BGK, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Naczelną i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim LNG, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Głównym Urzędem Miar, sądami, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, urzędami miast i gmin, starostwami powiatowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo badawczymi.

Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce, prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych.


 Adresaci szkolenia:

 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
 • obecnych archiwistów zakładowych;
 • osób, które dopiero przejmą prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt;
 • pracowników sekretariatów, kancelarii i bibliotek szkolnych;
 • nauczycieli zobligowanych do zarchiwizowania dokumentów;
 • pracowników zobowiązanych do stworzenia procedur obiegu dokumentów w szkole/placówce oświatowej;
 • wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

 Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań z zakresu obiegu i archiwizacji dokumentacji w szkołach i placówkach oświatowych.

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę związaną z:
✅ obowiązkami dyrektorów szkół i placówek oświatowych i zakresem ich odpowiedzialności;
✅ rodzajami dokumentacji podlegającymi przechowywaniu;
✅ prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt;
✅ wypełnianiem środków ewidencyjnych az/sa i pozostałych formularzy;
✅ przejmowaniem/przekazywaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych;
✅ inicjowaniem i nadzorowaniem procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
✅ konsekwencjami zbyt wczesnego lub niezgodnego z procedurami niszczenia dokumentów;
✅ przekazywaniem materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
✅ archiwizacją dokumentacji przekazanej do archiwum.składnicy w stanie nieuporządkowanym;
✅ postępowaniem z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu;
✅ prowadzeniem sprawozdawczości.


 Program szkolenia:

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją w szkole i placówce oświatowej
a) Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
b) Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
c) Państwowa sieć archiwalna
d) Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
e) Obowiązki szkoły i placówki oświatowej wytwarzającej i nie wytwarzającej materiałów archiwalnych
f) Formy ochrony prawnej
II. Rodzaje współczesnej dokumentacji
III. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
a) Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
b) Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
c) Okresy przechowywania dokumentacji w szkole i placówce oświatowej
IV. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej
a) Tradycyjny obieg dokumentacji
b) Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
c) Systemy kancelaryjne – jakie obowiązki ma szkoła i placówka oświatowa?
d) Instrukcja kancelaryjna - jaki system wybrać?
e) Jednolity rzeczowy wykaz akt w szkole i placówce oświatowej
V. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt
a) Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
b) Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
c) Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego – kogo dotyczy?
d) Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
e) Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
f) Wyposażenie archiwum zakładowego
g) Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
h) Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
i) Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
j) Udostępnianie dokumentacji
k) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
l) Konserwacja akt
m) Przekazywane akt do archiwum państwowego

n)kontrola archiwum zakładowego

 • Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
 • Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac
 • Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha