zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Biuletyn Prawa Pracy, czyli najistotniejsze problemy prawa pracy ostatniego półrocza 2020 r.

25 listopad 2020 10:00-13:00

285 zł netto

Szkolenie stanowi próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji pojawiających się w praktyce na tle stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.

Data szkolenia:

25.11.2020

Godziny szkolenia:

10.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 13.00 – 3 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

23.11.2020

 

Cena szkolenia: 285 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z jednej instytucji: 255 zł netto / os.


Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych informacji dotyczących właściwego stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.


Adresaci szkolenia: 

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.


Informacje o prowadzącym: 

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę w formie zdalnej?
2) W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu objęcia obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową?
3) Czy można pracownikowi objętemu kwarantanną wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
4) Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?
5) Jak rejestrować okresy pracy zdalnej oraz odnotowywać je w ewidencji czasu pracy?
6) Czy ewidencja wykonywanych czynności prowadzona przez pracownika świadczącego pracę zdalną, zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy?
7) Jakie korzyści daje objęcie zadaniowym systemem czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalnie?
8) Czy pracownik może odmówić poddania się badaniom profilaktycznym w sytuacji, gdy ośrodek medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę o usługi medyczne jest otwarty w okresie pandemii koronawirusa?
9) W jaki sposób zrekompensować niezachowany odpoczynek na zasadach art. 132 KP, a w jaki sposób na zasadach art. 15zf Koronaustawy?
10) W jaki sposób ustalić kwotę wolną od potrąceń na zasadach Tarczy 3?
11) Jakie formy monitoringu mogą być stosowane w odniesieniu do pracowników świadczących pracę zdalnie?
12) W jakich przypadkach roczny wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika objętego obniże-niem wymiaru etatu na zasadach art. 15g Koronaustawy nie ulegnie obniżeniu?
13) Jak najefektywniej zaplanować pracę w długich okresach rozliczeniowych?
14) Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się w formie e-learningu?
15) Na jakich zasadach pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury ciała pracownika?
16) W jakich sytuacjach obawa zarażenia koronawirusem może stanowić uzasadnioną podstawę odmowy wykonania polecenia służbowego lub zaprzestania świadczenia pracy?
17) Jakie zasady rządzą organizacją szkoleń BHP w okresie zagrożenia epidemicznego/stanu epi-demii?
18) Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
19) Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami koronawirusa?
20) Czy w okresie obniżonego etatu objęci nim pracownicy mogą pracować w nadgodzinach, jeżeli zajdzie taka potrzeba?
21) Czy obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w każdym zakładzie pracy?
22) Jak zorganizować inną pracę pracownikom, którzy nie mogą świadczyć pracy w formie zdalnej?
23) Jak najefektywniej ułożyć harmonogram czasu pracy (tzw. grafik) dla pracownika zatrudnionego na część etatu?
24) Czy pracodawca może nie dopuścić do pracy lub nakazać opuszczenie miejsca pracy pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem?
Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.

*Nota prawna: nazwa i program szkolenia został opracowany przez autora – dr Piotra Węża, do którego należą prawa autorskie. Jakiekolwiek kopiowanie, przedruk, przeróbka, opracowanie, ad-aptacja, rozpowszechnianie, w szczególności przez instytucje i firmy zajmujące się działalnością szkoleniową i edukacyjną oraz wykładowców i trenerów szkoleń całości lub fragmentów bez pi-semnej zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej wyrażonej w art. 115 – 117 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 ze zm.).


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha