zaproponuj szkolenia

Online: Czas pracy kierowców zatrudnionych w administracji publicznej

19 wrzesień 2022 10:00-14:00

400 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
-    16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
-    Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
-    Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
-    Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów granicznych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI:
Webinarium dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek administracji rządowej.


CELE:
Znowelizowana w pierwszym kwartale 2022 r. ustawa o czasie pracy kierowców ma zasadniczy wpływ na planowanie i dokumentowanie czasu pracy kierowców zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej). Powyższe przepisy dotyczą zarówno kierowców samochodów osobowych jak i autobusów czy samochodów ciężarowych. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi czasu pracy kierowców ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian dotyczących min.: wymiaru tygodniowego czasu pracy, przerw w pracy, wykonywania pracy w porze nocnej, treści ewidencji czasu pracy i okresu jej przechowywania, podróży służbowej. Podstawowe zasady stosowane przy planowaniu i rozliczaniu czasu pracy kierowcy z uwzględnieniem odpowiedniego wymiaru dobowego i tygodniowego odpoczynku oraz przerw, dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, zostaną omówione na przykładach i zilustrowane praktycznymi diagramami, które zdecydowanie ułatwiają stosowanie tych wymagań w praktyce.


PROGRAM:
1.    Zakres stosowania przepisów ustawy o czasie pracy kierowcy, definicje podstawowych pojęć: czas pracy kierowcy, stanowisko pracy kierowcy, indywidualny rozkład czasu pracy i doba rozliczeniowa, dyżur, przerwa, czas dyspozycji, odpoczynek…
2.    Przepisy (wyłączenia) rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 mające zastosowanie do kierowców zatrudnionych w organach publicznych – jednostkach samorządu, urzędach…
3.    Systemy czasu pracy możliwe do zastosowania w przewozie drogowym i transporcie drogowym, okresy rozliczeniowe i rozkłady czasu pracy – sposoby ustalania
4.    Praca w godzinach nadliczbowych - warunki dopuszczalności, sposób ustalania i maksymalny wymiar
5.    Wymiar: dobowego, tygodniowego i średniotygodniowego czasu pracy kierowcy oraz czasu pracy w porze nocnej
6.    Zasady odbierania, rozliczania i podziału przerwy – przykłady i ćwiczenia
7.    Wymiar: dobowego, tygodniowego, odpoczynku oraz przerw – przykłady i ćwiczenia
8.    Wymiar: dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu – przykłady i ćwiczenia
9.    Obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych
10.    Zasady prowadzenia i przechowywania ewidencji czasu pracy kierowcy
11.    Należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przewozu drogowego w podróży służbowej
12.    Odpowiedzialność za naruszenia przepisów

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha