zaproponuj szkolenia

Online: CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA

22 lipca 2024 09:00-13:00

330 zł netto

 Szczegóły organizacyjne:

Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


 Informacje o prowadzącym szkolenie: 

trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


Adresaci:

szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje


Cel szkolenia:

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z ewidencją czasu pracy zatrudnionych pracowników. Nieznajomość tych zasad naraża pracodawców na dodatkowe zbędne koszty związane z ewentualnymi sporami sądowymi, czy też wynikające z zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów.
Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy.


 Korzyści: 

Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące czasu pracy pracowników.
Podczas szkolenia uczestnicy:

• zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami ewidencjonowania czasu pracy;
• poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
• nabędą umiejętności praktycznego przygotowywania harmonogramu czasu pracy

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów, pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.


Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy.
2. Systemy czasu pracy PO ZMIANACH PRAWA
– rodzaje systemów czasu pracy
- ograniczenia w stosowaniu poszczególnych systemów czasu pracy
3. Zasady realizowania obowiązków służbowych w formie PRACY ZDALNEJ:


4. Obliczanie wymiaru czasu pracy a rozkład czasu pracy.
5. Praca w godzinach nadliczbowych
a. pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
b. rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
6. Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
7. Dyżur pracownika a stan gotowości do pracy.
8. Podróż służbowa.
9. Praca w porze nocnej i w niedziele i święta.
10. Czas pracy pracowników zarządzających zakładem pracy.
11. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
- wymagane zapisy w umowach o pracę
12. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
a. norma dobowa
b. norma tygodniowa
c. przerwy w pracy zaliczane i nie zaliczane do czasu pracy
d. urlop pracownika niepełnosprawnego
13. Czas pracy pracownic ciężarnych
a. obowiązek dostosowania stanowiska pracy
b. przerwy w pracy zaliczane do czasu pracy
14. Czas pracy pracowników – rodziców/opiekunów.
a. czas pracy pracownika wychowującego dziecko w wieku do lat 4
b. czas pracy pracownika wychowującego dziecko w wieku do lat 8
c. czas pracy pracownika wychowującego dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
15. Bezwzględny zakaz zlecania pracy dla pracowników w poszczególnych grupach pracowni-czych.
16. Ewidencja i dokumentowanie czasu pracy.
- informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
17. Wyjścia prywatne pracowników.
18. Odpowiedzialność za naruszenie przez pracodawcę przepisów o czasie pracy.

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Uwaga! W przypadku zmian przepisów prawa, które na dzień przygotowania oferty nie były uwzględnione, program szkolenia zostanie zaktualizowany do obowiązujących przepisów prawa na dzień zaplanowanego szkolenia.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha